Hantering av aktier, uppdelning och sammanläggning

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Uppdelning och sammanläggning av aktier

Det som på marknaden tidigare har kallats split heter från och med 1 juli 2007 uppdelning av aktier och innebär att antalet aktier i bolaget ökar, utan att aktiekapitalet förändras. Kvotvärdet på aktierna, dvs. aktiekapitalet delat med antalet aktier, blir därmed lägre. Sammanläggning av aktier innebär det motsatta, dvs. att antalet aktier i bolaget minskar och kvotvärdet blir högre. Inte heller då förändras aktiekapitalet.

Beslut

Beslut om uppdelning och sammanläggning av aktier fattas av bolagsstämman med enkel majoritet, dvs. beslutet ska biträdas av mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna. Beslutet ska innehålla uppgift om den dag då uppdelningen eller sammanläggningen ska verkställas. Dagen för verkställande måste infalla före nästa årsstämma eller, i avstämningsbolag (VPC-bolag), före avstämningsdagen för nästa årsstämma.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Samtycke
Speciella regler gäller vid hanteringen av gamla aktier som inte berättigar till ett fullt antal nya aktier, s.k. överskjutande aktier. Om ett bolag t.ex. beslutar om sammanläggning på så sätt att fem gamla aktier ska utgöra en ny aktie, uppkommer frågan hur man ska behandla aktieägare vars sammanlagda antal aktier inte är delbart med fem.

För att beslutet ska vara giltigt krävs därför att samtycke lämnas i dessa fall. Det ska lämnas av samtliga aktieägare som på dagen för bolagsstämman, eller i avstämningsbolag fem vardagar före bolagsstämman, är införda i aktieboken som innehavare till överskjutande aktier. Om det på avstämningsdagen finns överskjutande aktier som är registrerade hos en förvaltare, måste bolaget inhämta samtycke från förvaltaren.

Samtycke krävs inte av aktieägare eller förvaltare vars samtliga överskjutande aktier är föremål för handel på en svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad.

Överskjutande aktier
Överskjutande aktier övergår i bolagets ägo den dag som uppdelningen eller sammanläggningen verkställs. Är aktierna i bolaget föremål för handel på en svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad ska aktier som har övergått i bolagets ägo säljas på bolagets bekostnad. Överskjutande aktier i bolag vars aktier inte är föremål för sådan handel, ska avyttras inom tre år från förvärvet. Om det inte sker måste bolaget minska aktiekapitalet i motsvarande utsträckning.

Beslutets innehåll
Ett beslut om uppdelning av aktier ska:

  • ange att antalet aktier i bolaget ökas genom att en eller flera aktier delas upp på ett större antal aktier,
  • innehålla uppgift om den dag då uppdelningen ska verkställas. Dagen för verkställande måste infalla före nästa årsstämma eller, i VPC-bolag, före avstämningsdagen för nästa årsstämma.

Ett beslut om sammanläggning av aktier ska:

  • ange att två eller flera aktier läggs samman till ett mindre antal aktier,
  • innehålla uppgift om den dag då sammanläggningen ska verkställas. Dagen för verkställande måste infalla före nästa årsstämma eller, i VPC-bolag, före avstämningsdagen för nästa årsstämma.

Anmälan

När ett beslut om uppdelning eller sammanläggning av aktier har verkställts, ska det genast anmälas till Bolagsverket för registrering. I VPC-bolag ska sedan en anmälan om att beslutet har registrerats göras till VPC AB.

Använd gärna blanketten Ändringsanmälan Aktiebolag, nr 817 som finns på Bolagsverkets webbplats. På blanketten kryssar du i rutan Annan ändring och skriver vad anmälan gäller. Registreringsavgiften ska betalas samtidigt som anmälan skickas in. Uppgift om hur mycket det kostar att registrera uppdelning eller sammanläggning av aktier finns under Priser och avgifter.

Bilagor som alltid ska följa med anmälan
Bolagsstämmoprotokoll (bestyrkt kopia).

Bilagor som i förekommande fall ska följa med anmälan

  • En försäkran på heder och samvete (i original) av ledamot eller VD att samtycke till uppdelningen eller sammanläggningen har lämnats av alla aktieägare med överskjutande aktier.
  • Hela den nya bolagsordningen (bestyrkt kopia), om en sådan har antagits i samband med beslutet om uppdelning eller sammanläggning av aktier.

Källa: Bolagsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar