Kompanjonavtal HB

Enkelt exempel

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

KOMPANJONAVTAL

§1. PARTER
Karin Johansson, 581205-0824, Sturkögatan 11, 370 45 Karlskrona.
Anders Bergman, 550403-1269, Trollstigen 2, 370 45 Karlskrona.

Vi ovannämnda parter har ingått avtal om att i Handelsbolagsform driva rörelse under firman Karand Catering HB, adress Bergsvägen 14, 370 45 Karlskrona.

Företagets verksamhet består av catering riktad mot både företag och privatper- soner.

§2. ANDELAR
Varje part har lika del i bolaget.

§3. INVENTARIER
De verktyg och utrustning var och en för med sig in i bolaget är den partens egendom. Nyinköp av utrustning avtalas skriftligt mellan bolagsmännen. Samtliga inventarier ska vara uppförda på en inventarielista som biläggs detta avtal.

§4. FIRMATECKNING
Bolagets firma tecknas av bolagsmännen två i förening.

§5. FÖRDELNING AV RESULTATET
Bolagets räkenskapsår är lika med kalenderår. Resultatet av bolagets verksam- het fördelas lika mellan parterna, likaså en eventuell förlust.

§6. CHECKKREDIT
Anskaffas checkkredit ska bolagsmännen solidariskt ansvara för denna. För de uttag som göres från checkkrediten tecknas två i förening.

§7. UPPSÄGNING AV AVTAL
Vill bolagsman säga upp avtalet görs detta senast sex månader innan avtalet upphör.

§8. BOLAGETS FÖRPLIKTELSER
Bolagsmännen svara solidariskt för bolagets förpliktelser.

§9. ÖVERLÅTELSE
Vill en bolagsman överlåta sin andel till annan ska detta godkännas av den andre.

§10. MÖTEN & ADMINISTRATION
Bolagsmännen avtalar att man en gång per vecka har en gemensam genom- gång av veckans händelser samt planerar kommande arbete. Vid detta tillfälle sker även fakturering och betalningar samt annat kontorsarbete.

§11. DÖDSFALL
Dör en bolagsman har den andre rätt att sätta annan i den avlidnes ställe, mot att den nye delägaren ensam svarar för de anspråk den avlidnes arvingar kan ha på den avlidnes andel av bolaget.

§12. TVIST
Löses i första hand genom skiljemän, i andra hand i domstol.

§13. ÖVRIGT
I övrigt gäller Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.

§14. TIDSRAM
Detta avtal gäller ett år från nedanstående datum. Avtalet förnyas automatiskt om ingen uppsägning skett.

§14. ANTAL EXEMPLAR
Av detta avtal har två likalydande exemplar upprättats varav parterna tagit var sitt.

Karlskrona onsdag den 12 augusti 2002

Handelsbolagsdelägare Handelsbolagsdelägare

 


 


Karin Johansson , 581205-0824 Anders Bergman, 550403-1269

 

Läs mer om:

Kompanjonavtal, viktiga avtalspunkter
Aktieägaravtal, viktiga avtalspunkter
Franchiseavtal, viktiga avtalspunkter

Lämna en kommentar