Likvidator i aktiebolag

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Likvidator i aktiebolag

En likvidator har till uppgift att avveckla ett aktiebolag. Likvidatorn utses av Bolagsverket eller i vissa fall av tingsrätten. Om bolaget går i konkurs kan likvidatorn under vissa förutsättningar få ersättning från Bolagsverket för likvidationskostnaderna.

Vad är en likvidator?

En likvidator i ett aktiebolag är en fysisk person, ofta en advokat, som har fått sitt uppdrag från Bolagsverket eller tingsrätten. Uppdraget är personligt och innebär att likvidatorn ersätter styrelsen och verkställande direktören (VD). En likvidator tecknar firman och ska tas in i aktiebolagsregistret i stället för styrelsen och VD. Likvidatorn ska avveckla bolaget enligt reglerna i 25 kap. aktiebolagslagen (ABL). Årsredovisningar ska ges in även under likvidationen. Bolaget är upplöst när likvidatorn lagt fram slutredovisning på en bolagsstämma. Detta ska anmälas av likvidatorn för registrering enligt 25 kap. 41 § aktiebolagen och 1 kap. 47 § aktiebolagsförordningen (ABF). Först när registrering har skett syns det i aktiebolagsregistret att bolaget är upplöst.

Bolagsverket utser likvidatorn

Om ett aktiebolag ska avvecklas genom likvidation ska en likvidator utses. Såväl när bolagsstämman beslutat om likvidation, frivillig likvidation, som då Bolagsverket beslutat om tvångslikvidation är det Bolagsverket som utser likvidatorn. I vissa ovanliga fall av tvångslikvidation är det dock tingsrätten som fattar likvidationsbeslutet och samtidigt utser likvidatorn.

Krav på en likvidator

En likvidator måste ha fyllt 18 år, får inte vara i konkurs eller ha näringsförbud. Likvidatorn ska normalt vara oberoende av bolaget, dess styrelse, ledning och ägare samt vara tillräckligt kunnig, till exempel i aktiebolagslagens regler om likvidation. Vid tvångslikvidation utses ofta advokater som har kontor i eller ganska nära den kommun där bolaget har sitt säte. Det är önskvärt att likvidatorn har erfarenhet av tidigare uppdrag som likvidator eller konkursförvaltare. Om uppdraget kan bedömas som extra krävande kan Bolagsverket utse två eller flera likvidatorer eller ställa krav på extra kunskaper eller lång erfarenhet. Å andra sidan kan Bolagsverket under vissa förutsättningar välja en likvidator som inte uppfyller de nämnda kvalifikationerna. Detta sker uteslutande vid frivillig likvidation, på förslag från bolagets sida, och då i regel bara om bolagets ställning är god.

För att bolagets ställning ska räknas som god ska det inte finnas någon anledning till tvångslikvidation och inte heller några påtagliga brister i aktiebolagsregistret av annat slag. Några exempel på grund för tvångslikvidation är att årsredovisning inte getts in inom elva månader från räkenskapsårets utgång, att behörig styrelse eller revisor saknas och att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Särskilt vid frivillig likvidation är det vanligt att bolaget föreslår en viss likvidator. Detta sker oftast genom att det i bolagsstämmoprotokollet anges vem som bolaget föreslår till likvidator, tillsammans med uppgiften om vem som får i uppdrag att anmäla likvidationsbeslutet till Bolagsverket. Bolagsverket godtar också att ett sådant förslag ges i anmälan.

Det är oftast mindre lämpligt att föreslå en förutvarande styrelseledamot till likvidator. Det saknas förutsättningar att få igenom ett sådant förslag om inte bolagets ställning är god. Dessutom bör man ta hänsyn till att uppdraget kräver en ganska ingående kunskap om många regler. Bolagsverket godtar inte heller ett förslag att utse bolagets revisor till likvidator.

Avgång som likvidator och byte av likvidator

Om en likvidator själv begär att få avgå, och visar skäl till det, ska han entledigas. I ett sådant fall är det den som har utsett likvidatorn, dvs. Bolagsverket eller domstolen, som beslutar om entledigande. En likvidator ska entledigas av domstol om han inte är lämplig eller av annan orsak bör skiljas från uppdraget. I ett sådant fall kan ansökan göras av Bolagsverket, likvidatorn, en aktieägare eller någon annan vars rätt är beroende av likvidationen. Om ett bolag saknar likvidator, t.ex. på grund av dödsfall, kan en ny likvidator utses av Bolagsverket respektive tingsrätten.

Källa: Bolagsverket

Lämna en kommentar