Revisor – ekonomisk förening

En ekonomisk förening måste ha minst en revisor som väljs av föreningsstämman om inte något annat är bestämt i stadgarna. När du startar föreningen behöver du inte registrera någon revisor till Bolagsverket. När två räkenskapsår har gått måste du löpande kontrollera om föreningen uppfyller vissa villkor som gör att en revisor ska registreras hos Bolagsverket.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Vem kan vara revisor?

En revisor ska

 • vara minst 18 år
 • inte vara försatt i konkurs eller ha näringsförbud
 • inte ha förvaltare.

Under vissa förutsättningar krävs att en auktoriserad revisor

Föreningen ska ha en auktoriserad revisor om minst två av de följande förutsättningarna är uppfyllda under de två senaste räkenskapsåren:

 • mer än 50 anställda i medeltal.
 • mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning.
 • mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning.

Detsamma gäller om den ekonomiska föreningen är en moderförening och koncernen når upp till mer än ett av gränsvärdena ovan för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Vid uträkningen av de två sistnämnda gränsvärdena ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som kommer av transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst.
 

Jäv får inte förekomma

Revisorn får inte vara

 • styrelseledamot
 • styrelsesuppleant
 • gift, sambo eller nära släkt med någon i styrelsen.

Däremot får revisorn vara medlem i föreningen.
 

Mandattid för revisor

En revisors uppdrag gäller för ett räkenskapsår om inte en längre tid står i stadgarna. Uppdraget som revisor får dock inte sträcka sig längre än fyra räkenskapsår i rad. I stadgarna kan det dessutom finnas alternativa mandattider för den som utser revisorn att välja på.

Efter 1 juli 2018 kan därför inte en revisor vara utsedd tills vidare. Uppdraget upphör för en revisor, som utsetts tills vidare före juli 2018, vid slutet av årsstämman 2020.
 

Medrevisor – ekonomisk förening

En röstberättigad medlem i en förening kan på en föreningsstämma föreslå att Bolagsverket ska utse en medrevisor som ska delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer i föreningen.

Att ansöka om att Bolagsverket ska utse en medrevisor kostar ingenting. Men föreningen ska ersätta medrevisorn för dennas arbete.

Ett förslag om medrevisor kan behandlas på en föreningsstämma där revisor ska väljas, eller en föreningsstämma där det framgår av kallelsen att ett sådant förslag ska behandlas.

Bolagsverket utser, på ansökan av en röstberättigad, en medrevisor i de här fallen:

 • En tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen röstar för förslaget
 • Minst en tredjedel av de röstberättigade som närvarar på stämman röstar för förslaget.

Bolagsverket ska ge styrelsen tillfälle att yttra sig innan medrevisorn utses.
 

Särskild granskare – ekonomisk förening

En röstberättigad föreningsmedlem kan föreslå att en särskild granskare ska utses av Bolagsverket. En särskild granskare granskar föreningens förvaltning och räkenskaper under viss förfluten tid, eller vissa åtgärder och förhållanden i föreningen.

Att ansöka om att Bolagsverket ska utse en särskild granskare kostar ingenting. Men föreningen ska ersätta den särskilda granskaren för dennes arbete.

Ett förslag om särskild granskare i en förening kan behandlas på

 • en ordinarie föreningsstämma
 • en stämma där det framgår av kallelsen att ett sådant förslag ska behandlas.

På stämman ska det framgå vad den särskilda granskaren ska granska, d.v.s.granskningstemat.

Bolagsverket utser, på ansökan av röstberättigad, en särskild granskare i de här fallen:

 • En tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen röstar för förslaget.
 • Minst en tredjedel av de röstberättigade som närvarar på stämman röstar för förslaget.

Bolagsverket ska ge styrelsen tillfälle att yttra sig innan särskild granskare utses.
 

Räkenskapsår – ekonomisk förening

Det första räkenskapsåret börjar den dag Bolagsverket registrerar föreningen. Det gäller även om verksamheten börjar bedrivas senare.

Inför registreringen väljer du vilken räkenskapsperiod föreningen ska ha. Men eftersom räkenskapsåret börjar samma dag som vi registrerar föreningen kommer startdatumet inte att ”stämma” det första året. Det första räkenskapsåret får därför vara upp till 18 månader långt eller hur kort som helst.

Föreningens räkenskapsår ska stå i stadgarna.

De räkenskapsår som inte följer kalenderåret kallas för brutna räkenskapsår. Ett brutet räkenskapsår ska börja första dagen i en kalendermånad och omfatta tolv kalendermånader.
 

Källa: Bolagsverket

Lämna en kommentar