Föreningsstämma – ekonomisk förening

Varje år ska föreningen hålla en föreningsstämma. Den är föreningens högsta beslutande organ. Stämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Vilka är med på stämman?

Varje medlem har rätt att delta och varje medlem har en röst om inte stadgarna säger något annat.

Detta gör föreningsstämman

Föreningsstämman ska:

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

 • välja styrelse och utse revisorer
 • besluta bland annat om ansvarsfrihet för styrelsen
 • besluta om ändring av stadgarna
 • fastställa resultaträkningen och balansräkningen
 • besluta om vinst eller förlust
 • besluta på vilket sätt föreningen ska upplösas

Minst två personer måste alltid vara närvarande:

 • en ordförande vid föreningsstämman, ordföranden behöver inte vara den som är styrelseordförande
 • minst en justeringsman

Kallelsen

I stadgarna ska det stå hur kallelsen till föreningsstämman ska ske.

Kallelsen till årsstämman får utfärdas tidigast sex veckor men inte senare än fyra veckor före stämman. Samma kallelsetid gäller för en extra föreningsstämma där en ändring av stadgarna eller beslut om likvidation eller fusion ska behandlas. I stadgarna får det stå att kallelse kan ske senare än fyra veckor, dock senast två veckor före.

Kallelse till extra föreningsstämma där andra frågor än stadgar, likvidation, fusion eller förenklad avveckling ska behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

Skicka kallelse och andra meddelanden med e-post

Föreningen kan skicka information till medlemmarna med e-post, trots att det i lagen står att den ska skickas med post. Det kan exempelvis vara kallelse till en föreningsstämma där stämman ska besluta om likvidation eller fusion. För att föreningen ska få göra det måste medlemmarna besluta om det på en föreningsstämma. Varje medlem måste också lämna sitt samtycke.

Tillgänglighet av stämmoprotokoll

Senast tre veckor efter stämman ska protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar. Det behöver inte skickas ut men ska kunna tas fram vid efterfrågan.

Bolagsverket kallar till föreningsstämma – ekonomisk förening

Om styrelsen inte kallar till en stämma som enligt exempelvis stadgarna ska hållas, kan bland annat en röstberättigad medlem ansöka om att Bolagsverket istället kallar till stämman.

Att ansöka om att Bolagsverket utfärdar en kallelse till en stämma kostar ingenting. Men föreningen ska ersätta Bolagsverket för den kostnad de har i samband med att de utfärdar kallelsen.

Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Om styrelsen inte kallar medlemmarna till stämman kan en styrelseledamot, verkställande direktör, revisor eller röstberättigad medlem ansöka om att Bolagsverket istället kallar till stämman.

Extra föreningsstämma

Styrelsen ska kalla till en extra föreningsstämma om föreningens revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar i föreningen, eller ett mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna, skriftligen begär att en extra stämma ska sammankallas för att behandla ett angivet ärende.

Om styrelsen inte utfärdar en kallelse till extra stämma inom två veckor från det att begäran kommit in till föreningen kan en styrelseledamot, verkställande direktör, revisor eller röstberättigad medlem ansöka om att Bolagsverket istället kallar till stämman.

Stadgar – ekonomisk förening

När du anmäler din ekonomiska förening för registrering ska du också skicka in föreningens stadgar. De skickar du med som en pdf-fil när du gör din anmälan i Bolagsverkets e-tjänst på verksamt.se.

Stadgarna är föreningens grundläggande regler. Det är föreningsstämman som beslutar om dem.

Vad måste stadgarna innehålla?

Stadgarna i en förening ska alltid innehålla information om:

 • föreningens namn
 • styrelsens säte, alltså den kommun där föreningsstämman ska hållas
 • föreningens verksamhet
 • medlemmarnas insats – hur stor insatsen ska vara och hur den ska betalas samt om varje medlem ska kunna delta med mer än en insats
 • antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 • hur föreningsstämman ska sammankallas
 • vilka ärenden som ska finnas med på den ordinarie föreningsstämman
 • föreningens räkenskapsår
 • hur vinsten ska fördelas och reglerna för detta
 • vad som ska hända med föreningens tillgångar om den avvecklas.

Om föreningen planerar att ta ut särskilda inträdesavgifter ska även det stå i stadgarna.

Utöver de obligatoriska uppgifterna kan föreningen själv lägga till innehåll i stadgarna.

Verksamheten kan bedrivas i ett dotterföretag om föreningen har tagit in en bestämmelse om det i stadgarna. Medlemmarnas beslutanderätt kan utövas av fullmäktige. Stadgarna måste i så fall innehålla bestämmelser om detta.

Källa: Bolagsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar