Avveckla ekonomisk förening

Vill du inte driva den ekonomiska föreningen vidare? Det finns fem olika sätt att avveckla föreningen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Fem sätt att avveckla en ekonomisk förening

 • Likvidation sker genom att tillgångarna förvandlas till pengar, skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas enligt stadgarna.
 • Konkurs sker om föreningen är på obestånd, alltså inte kan betala sina skulder.
 • Fusion sker när föreningen går upp i en annan förening.
 • Förenklad avveckling är en upplösning utan föregående likvidation.
 • Föreningar som inte driver verksamhet kan ansöka om att bli borttagna från registret. Då ska föreningen de senaste tio åren inte haft verksamhet eller anmält någon ändring till Bolagsverket. En styrelseledamot eller den som är berörd kan ansöka till Bolagsverket om att avregistrera föreningen.  

Likvidation – ekonomisk förening

Den 1 juli 2018 kom en ny lag om ekonomiska föreningar som påverkar lagen om kallelse på okända borgenärer. En ansökan om kallelse för en ekonomisk förening ska därför skickas till Bolagsverket istället för till Kronofogden från den 1 juli.

Ekonomiska föreningar kan huvudsakligen upplösas genom fusion, likvidation, förenklad avveckling eller konkurs. Likvidation kan ske frivilligt eller tvångsvis. Likvidation är upplösning av en förening genom att tillgångarna förvandlas till pengar (i den mån det behövs), skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas i enlighet med bestämmelserna i stadgarna.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Föreningen kan gå i likvidation genom beslut på föreningsstämma, genom beslut av tingsrätten eller av Bolagsverket. Styrelsen och verkställande direktören (vd) slutar då genast att verka och ersätts av en eller flera likvidatorer. Likvidatorn företräder fortsättningsvis föreningen och har till uppgift att genomföra likvidationen, det vill säga avveckla föreningen till dess likvidationen är avslutad och föreningen är upplöst.

Dessutom kan en förening avregistreras om den inte har kommit in med någon anmälan för registrering till Bolagsverket under 10 år. Det innebär att den upplöses utan likvidation i och med att den avregistreras ur föreningsregistret. 

Frivillig likvidation

Beslut om frivillig likvidation fattas av föreningsstämman. För att besluta om likvidation gäller olika regler, å ena sidan för ekonomiska föreningar och å andra sidan bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar.

I en ekonomisk förening måste minst två tredjedelar av de röstande på stämman säga ja till likvidationen.

I bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar ska antingen samtliga röstberättigade i föreningen vara närvarande på stämman och rösta för beslutet, eller så ska föreningen fatta beslutet på två efter varandra följande föreningsstämmor, på den första stämman med enkel majoritet och på den andra stämman med två tredjedelars majoritet av de röstande.

Ibland krävs en större majoritet. Särskilda eller strängare villkor kan finnas i stadgarna, till exempel att beslutet alltid måste tas på två föreningsstämmor för att vara giltigt. Om stadgarna innehåller sådana bestämmelser måste dessa villkor alltid vara uppfyllda för att beslutet ska vara giltigt. Om det finns skäl för tvångslikvidation, krävs dock bara enkel majoritet på föreningsstämman. Beslutet ska sedan anmälas till Bolagsverket. Ett beslut om likvidation gäller omedelbart eller från den senare dag som föreningsstämman bestämmer. 

Tvångslikvidation

Tvångslikvidation kan beslutas av tingsrätten om:

 • antalet föreningsmedlemmar har gått ner under tre,
 • det finns en skyldighet att gå i likvidation enligt stadgarna,
 • föreningen efter en konkurs som avslutats med överskott inte inom en månad har fattat beslut om likvidation, eller
 • föreningens verksamhet drivs på ett sätt som uppenbarligen inte motsvarar de förutsättningar under vilka registreringen skedde.

Tvångslikvidation ska beslutas av Bolagsverket om:

 • föreningen saknar till registret anmäld behörig styrelse eller särskild delgivningsmottagare i de fall en sådan ska finnas,
 • förening som är skyldig att lämna in årsredovisning och revisionsberättelse och, när det krävs, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse till Bolagsverket men inte gjort det inom elva månader från räkenskapsårets utgång, eller
 • förening som på grund av föreläggande varit skyldig att lämna in årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning eller koncernrevisionsberättelse till Bolagsverket men underlåtit att göra det inom tre månader från den utsatta tidens utgång. 

Förfarandet

Tingsrätten eller Bolagsverket utser en eller flera likvidatorer och eventuella likvidatorssuppleanter. Föreningsstämman har möjlighet att föreslå en lämplig person. Under likvidationen ska firman anges med tillägg av ”i likvidation” eller liknande. Vid frivillig likvidation ska föreningen anmäla beslutet om likvidation och uppgifter om likvidatorn och firmateckning m.m. till Bolagsverket för registrering. När tingsrätten fattar beslut om tvångslikvidation ska en underrättelse skickas till Bolagsverket.

I samtliga fall av likvidation ska likvidatorn ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket. Likvidationen innebär att föreningen avslutar sin verksamhet genom att ordna räkenskaperna, sälja egendomen (i den mån det behövs), betala skulderna och dela ut eventuellt överskott. Vid en likvidation betalas skulderna även om de inte förfallit till betalning.

Styrelsen ska avge en redovisning för den tid som inte täcks av tidigare framlagda årsredovisningar. Likvidatorn ska sedan i sin tur för varje år avge en årsredovisning. Frågan om ansvarsfrihet för likvidatorn samt om likvidationen onödigt fördröjts bedöms varje år av revisorerna i revisionsberättelsen. Detta och frågan om arvode till likvidatorn prövas av föreningsstämman varje år. Efter det att tidsfristen för de okända borgenärerna (sex månader) har gått ut, kan likvidatorn avge sin slutredovisning till föreningsstämman. Den ekonomiska föreningen anses därmed upplöst. Detta ska genast anmälas till Bolagsverket för registrering.

Om föreningens tillgångar inte räcker för att betala föreningens skulder ska likvidatorn ansöka hos tingsrätten om att föreningen sätts i konkurs.

När beslut om likvidation har fattats ska föreningen skicka en anmälan om det till Bolagsverket. I blanketten ser du vilka bilagor föreningen ska skicka in tillsammans med anmälan.

När likvidationen är slutredovisad

Likvidatorn ska då skicka in följande handlingar till Bolagsverket:

 • Anmälan om att slutredovisningen lagts fram, med uppgift om föreningens registrerade namn och organisationsnummer.
 • Föreningsstämmoprotokoll, en bestyrkt kopia, med uppgift om att slutredovisningen lagts fram.
 • Avslut av likvidation, nr 807 (250 kB)
 • Avgift: 0 kronor

Tillgång av ringa värde till Allmänna arvsfonden

Från den 1 oktober 2011 handlägger Bolagsverket ärenden om att tillgångar av ringa värde efter en likvidation kan tillfalla Allmänna arvsfonden. Dessa ärenden sköttes tidigare av tingsrätten och ärenden som skickats till dem innan dess handläggs färdigt där.

En medlem eller innehavare av förlagsandel som inte har anmält sig inom fem år från avslutad likvidation förlorar rätten till sin andel i de skiftade tillgångarna. Är tillgångarna av ringa värde, kan Bolagsverket, på anmälan av likvidatorn, besluta att tillgångarna ska tillfalla Allmänna arvsfonden. Det finns inga färdiga blanketter för detta utan likvidatorn skriver själv en anmälan till Bolagsverket. 

Upplösning utan likvidation

Det finns möjlighet att avregistrera en ekonomisk förening som inte bedrivit någon verksamhet under de tio senaste åren. Ansökan om detta görs av en ledamot i styrelsen eller av den som är berörd.

Ingen blankett – skriv en egen ansökan

Bolagsverket har inte några blanketter för detta, utan ni får själva skriva er ansökan och skicka in den med posten.

Avregistrering på denna grund kostar ingenting.

Hänvisningar

 • 17 kap. lagen (2018:672) om ekonomisk föreningar
 • 18 kap. 8 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar
 • 2 kap. 20–27, 4 kap. 1 och 7 §§ förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar
 • 4–6 §§ lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer 

Förenklad avveckling – ekonomisk förening

Här kan du läsa mer om hur en ekonomisk förening kan upplösas genom förenklad avveckling. Ansök om förenklad avveckling till Bolagsverket. 

Ansök i tid

Ansök inom en månad efter föreningsstämmans beslut om förenklad avveckling. 

Innehåll i ansökningen

Bifoga följande handlingar till ansökan om förenklad avveckling:

 • kopia av föreningsstämmans protokoll tillsammans med medlemsförteckning
 • dokumentation som visar styrelseledamöternas och den verkställande direktörens samtycke till den förenklade avvecklingen
 • utdrag från Kronofogdens utsöknings- och indrivningsdatabas och betalningsföreläggande- och handräckningsdatabas, som inte är äldre än en månad
 • intyg från Skatteverket, som inte är äldre än en månad vid inlämnandet, att föreningen inte är skyldig att betala skatter eller avgifter och att en sådan skyldighet inte kan antas uppstå.

Ansökan ska dessutom innehålla en försäkran på heder och samvete av samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör

 • inte har några skulder och sådana, såvitt de känner till, inte kommer att uppstå
 • enligt stadgarna inte är skyldig att gå i likvidation.

Om du använder blankett nr 933 så försäkrar du detta när du skriver under den. 

Vad är förenklad avveckling?

Ekonomiska föreningar kan huvudsakligen upplösas genom fusion, likvidation, förenklad avveckling eller konkurs. Förenklad avveckling är ett komplement till likvidation och är en upplösningsform som sker utan föregående likvidation. Det medför således vissa ekonomiska och administrativa förenklingar för de föreningar som har möjlighet att välja förenklad avveckling.

Förenklad avveckling är främst tänkt att passa mindre föreningar med liten eller ingen verksamhet alls. 

Vilka kan genomföra en förenklad avveckling?

Förutsättningarna för att en förening ska kunna genomföra en förenklad avveckling är:

 • Föreningsstämman har fattat beslut om förenklad avveckling och samtliga medlemmar har röstat för förslaget och samtycke finns från samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören, när sådan finns.
 • Föreningen är inte enligt stadgarna skyldig att gå i likvidation.
 • Föreningen hade tre eller fler medlemmar och behörig styrelse vid stämmans beslut om förenklad avveckling.
 • Föreningen äger inte någon fastighet eller innehar någon tomträtt.
 • Föreningen har inte skulder eller att några sådana kommer att uppkomma.

Vidare bör föreningen inte ha större tillgångar eller avtal med tredje part. Ett exempel är ett hyresavtal där hyran förfaller till betalning. 

Effekterna av förenklad avveckling

När beslutet börjar gälla slutar föreningen att finnas och Bolagsverket tar bort den ur föreningsregistret. Detta innebär bland annat att föreningens medlemmar, styrelsen och den verkställande direktören (om sådan finns) blir solidariskt ansvariga för föreningens förpliktelser. 

Fusion – ekonomisk förening

Fusion innebär att en förening tar över tillgångar och skulder från en eller flera andra föreningar eller dotteraktiebolag. 

Tre olika sätt att genomföra en fusion

 • Absorption – en ekonomisk förening tar upp en eller flera andra ekonomiska föreningar genom fusion.
 • Kombination – två eller flera ekonomiska föreningar går upp i en ny ekonomisk förening som bildas i samband med fusionen.
 • Absorption av helägt dotteraktiebolag – en ekonomisk förening tar upp ett helägt dotteraktiebolag genom fusion. 

Föreningar som ingår i fusionen

De föreningar som ingår i fusionen kallas övertagande förening och överlåtande förening.

Övertagande förening:

 • förening som genom fusion tar upp en annan förening
 • kan vara en redan registrerad ekonomisk förening eller en förening som bildas i samband med fusionen.

Överlåtande förening:

 • förening som genom fusion går upp i en annan förening
 • flera överlåtande föreningar kan delta i en fusion med samma övertagande förening.

Vid fusionen upplöses den överlåtande föreningen utan likvidation. Medlemmarna i den överlåtande föreningen blir medlemmar i den övertagande föreningen. 

Källa: Bolagsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar