Årsredovisning ekonomisk förening

En ekonomisk förening ska alltid upprätta en årsredovisning. Om föreningen räknas som en större förening ska årsredovisningen och revisionsberättelsen skickas till Bolagsverket. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Ska du skicka in årsredovisningen?

En ekonomisk förening ska alltid upprätta en årsredovisning. Om föreningen räknas som en större förening ska årsredovisningen och revisionsberättelsen också skickas till Bolagsverket.
 

Så skickar du årsredovisningen

Skicka årsredovisningshandlingarna som ett enda dokument med bestyrkta kopior av originalen. Lägg dem gärna i den här ordningen:

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

 1. årsredovisning med fastställelseintyg
 2. revisionsberättelse
 3. koncernredovisning med revisionsberättelse – för moderföretag i större koncerner.

Bolagsverket godtar inte årsredovisningar som är tryckta, eftersom de inte alltid är fullständiga och är en kopia av originalet.

Hit skickar du årsredovisningen

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall
 

Årsredovisningens delar, ekonomisk förening

En årsredovisning för en ekonomisk förening ska innehålla följande delar och de ska presenteras i den här ordningen:

 1. förvaltningsberättelse
 2. resultaträkning
 3. balansräkning 
 4. finansieringsanalys (större företag) och
 5. noter.
   

Förvaltningsberättelsen

I förvaltningsberättelsen beskrivs i ord de viktigaste händelserna under året som gått och som inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla information som inte redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men som är viktig för bedömningen av föreningens ställning och resultat. Dessutom ska vissa andra lagstadgade uppgifter lämnas, exempelvis styrelsens förslag till resultatdisposition.

Föreningen kan lämna olika nyckeltal som exempelvis nettoomsättning, resultat efter finansiella poster och soliditet.
 

Resultaträkningen

En resultaträkning ska ge en bild av hur verksamheten resultatmässigt utvecklats under räkenskapsåret som gått. Resultaträkningen visar bland annat föreningens samtliga intäkter och kostnader i sammandrag.
 

Balansräkningen

En balansräkning ska ge en bild av föreningens ekonomiska ställning på den sista dagen på räkenskapsåret (balansdagen).

Resultat- och balansräkning i mindre företag

Mindre föreningar har möjlighet att redovisa balans- och resultaträkningen i förkortad form i årsredovisningen.

Förkortad resultaträkning

Föreningar som använder sig av förkortad resultaträkning ska lämna en uppgift om sin nettoomsättning i resultaträkningen. Mindre föreningar kan slippa att uppge nettoomsättningen i sin årsredovisning om de ansöker om dispens hos Bolagsverket.

Förkortad balansräkning

Mindre föreningar med räkenskapsår som avslutas efter 2010-12-31 kan även slå ihop vissa poster i balansräkningen till en förkortad balansräkning.
 

Finansieringsanalys (ska upprättas av större företag)

Om föreningen per definition är en större förening, ska ni också upprätta en finansieringsanalys (kassaflödesanalys). En finansieringsanalys ska redovisa föreningens finansiering och kapitalinvesteringar under räkenskapsåret.
 

Noterna

I tilläggsupplysningarna, noterna, kan föreningen specificera innehållet i resultat- och balansräkningen.
 

Underskrifter

 • Årsredovisningen ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter, alltså av den behöriga styrelsen och verkställande direktören.
 • En styrelseledamot eller verkställande direktör kan inte vägra att skriva under årsredovisningen. Har ledamoten en avvikande mening, ska han eller hon ändå skriva under årsredovisningen. Om den avvikande meningen har antecknats i ett styrelseprotokoll ska protokollet skickas in tillsammans med årsredovisningen.
 • En styrelseledamot kan inte lämna fullmakt till någon annan att skriva under årsredovisningen.
 • Vid underskrifterna ska namnförtydligande och datum finnas med.
 • Om en styrelsesuppleant ersätter en styrelseledamot vid underskriften, ska det framgå att personen skrivit under i egenskap av styrelsesuppleant.
   

Fastställelseintyg

På den bestyrkta kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller den verkställande direktören skriva ett fastställelseintyg om att resultat- och balansräkningen har fastställts på föreningsstämman. Namnteckningen i intyget ska vara i original. Datumet för stämman ska anges. Det datumet får inte vara tidigare än revisionsberättelsens datum.

Intyget ska även innehålla uppgift om föreningsstämmans beslut om den sammanlagda vinsten eller förlusten.
 

Årsredovisningsguiden för ekonomisk förening

För räkenskapsår som inleds 2010-11-01 eller senare

Ska årsredovisning upprättas? Ja
Vem ska underteckna årsredovisningen?

Samtliga  styrelseledamöter vid dagen för undertecknandet samt den verkställande direktören om en sådan är utsedd. Även arbetstagarrepresentanter som ingår i styrelsen ska skriva under årsredovisningen.

När ska ordinarie föreningsstämma hållas? Inom sex månader från räkenskapsårets utgång
Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Självmant i vissa fall

Efter föreläggande från Bolagsverket

Skickas till? Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall
Vad ska skickas in?
 • Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och, för större ekonomiska föreningar, finansieringsanalys (kassaflödesanalys)
 • Fastställelseintyg i original
 • Revisionsberättelse
 • Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse om föreningen är moderbolag i en större koncern
Handlingarna ska skickas i bestyrkta kopior. Dock ska fastställelseintyget som tecknas på kopian av årsredovisningen undertecknas i original av en styrelseledamot eller av verkställande direktören
När ska handlingarna ha kommit in? Senast en månad efter att resultaträkningen och balansräkningen fastställdes på föreningsstämma
Sanktioner om handlingarna inte kommer in Vite
Bestämmelser
 • kap. 1§ första stycket 2 bokföringslagen (1999:1078)
 • kap. 3 § första stycket 2 och 13 § årsredovisningslagen (1995:1554)

 

Vite

Om en ekonomisk förening inte skickar in sin årsredovisning, revisionsberättelse och, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse efter föreläggande från Bolagsverket kan styrelseledamöterna och den verkställande direktören föreläggas vid vite att skicka in handlingarna.
 

Bokföringsbrott

Observera att i vissa fall kan dessutom den som inte upprättat en årsredovisning i tid åtalas för bokföringsbrott.
 

Källa: Bolagsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar