Så bildas ett aktiebolag

Ett aktiebolag bildas genom att en eller flera stiftare beslutar om att starta ett aktiebolag. En stiftare måste vara bosatt inom EES eller vara en juridisk person från ett land inom EES.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Följande material från Bolagsverket.

Bildning

Vid bolagsbildning ska följande åtgärder vidtas.

 • Stiftarna ska upprätta en stiftelseurkund.
 • En eller flera stiftare tecknar samtliga aktier i bolaget.
 • Aktierna betalas.
 • Stiftarna färdigställer, daterar och undertecknar stiftelseurkunden.
 • Styrelsen anmäler bolaget till Bolagsverket för registrering.

Stiftelseurkund

I stiftelseurkunden ska stiftarna ange följande.

 • Hur mycket som ska betalas för varje aktie.
 • Fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum och postadress för styrelseledamot och revisor samt, i förekommande fall, styrelsesuppleant, revisorssuppleant och lekmannarevisor.
 • I förekommande fall ska det även anges om aktier ska kunna tecknas och betalas med apportegendom.

Kontanter
Om aktierna ska betalas med pengar, måste hela det tecknade beloppet betalas in. Pengarna ska sättas in på en bank, kreditmarknadsföretag eller kreditinstitut inom EES på ett konto som är speciellt öppnat för aktiebolaget som är under bildande. Först därefter kan bolaget registreras.

Apportegendom
Om någon ska få teckna aktier med rätt att tillföra annan egendom än pengar (apportegendom), ska detta särskilt anges i stiftelseurkunden. All apportegendom ska tillföras bolaget före registreringen. Bara sådan egendom som är eller kan bli till nytta för bolagets verksamhet, accepteras som apportegendom.

En auktoriserad eller godkänd revisor ska utfärda ett intyg med följande uppgifter.

 • Att apportegendomen inte har blivit värderad högre än det verkliga värdet.
 • Att egendomen är eller kan bli till nytta för bolaget.
 • Att all egendom blivit tillförd bolaget.

Dessutom ska egendomen beskrivas och det ska anges vilken metod som har använts vid värdering av egendomen. Särskilda svårigheter att uppskatta värdet av egendomen ska anmärkas.

Bolaget är bildat när stiftelseurkunden har undertecknats av samtliga stiftare.

Kvittning

Att betala aktier genom kvittning med motfordran hos bolaget är inte tillåtet vid bolagsbildning.

Källa: Bolagsverket

Lämna en kommentar