Marknadsföring

Marknadsföring - att finna kunder för sin produkt eller tjänst på marknaden, att visa upp sig och göra sig hörd, är för alla företag en nyckelfaktor i ett framgångsrecept.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

För många är marknadsföring liktydigt med reklam, men marknadsföringsbegreppet är mycket vidare än så. Förenklat kan man säga att marknadsföring är allt det du gör för att finna dina kunder och behålla dem medan reklam är ett av verktygen för att visa att du finns till och har något att erbjuda.

När du startar ett företag får du vara beredd på att marknadsföringen av företaget kommer att ta en stor del av din tid i början. Du ska marknadsföra dig mot dina leverantörer för att få bra leveransvillkor, mot dina kunder så att de vet att du finns till.

Marknaden består av många aktörer

Den så kallade marknaden består av en mängd olika delar som påverkar ditt företag på olika sätt. På marknaden finns kunder, konkurrenter, leverantörer, återförsäljare och olika distributionskanaler. Där finns också produkter och tjänster som kan ersätta det egna företagets produkter eller tjänster. Där finns också olika typer av nätverk, värderingar, artiklar i pressen, lagar och regler samt mycket mer.

Marknaden har också en geografisk dimension med att kunna vara lokal, regional, nationell eller global. Genom att sätta dessa geografiska gränser blir det lättare att bedriva effektiv marknadsföring. Att arbeta på en nationell eller global marknad behöver inte innebära att företaget är fysiskt stort. Med hjälp av det kostnadseffektiva Internet, kan idag många företag arbeta på en global marknad.

I marknadsföringen är det viktigt att kunna indela sina kunder i olika grupper (segment).

Inse att alla dina kunder har olika behov. Det du skall göra är att gruppera dessa så att varje grupp (segment) är så homogen som möjligt vad avser behoven. När du gör detta skall du tänka på följande:

 • Segmentet ska vara tillräckligt stort för att vara lönsamt.
 • Segmentet ska vara mätbart. (Gå att kvantifiera, t.ex. antal fritidshusägare.)
 • Segmentet ska vara tillgängligt. (Kunna effektivt nås med marknadsföring och reklam.)

Tanken med att indela sina kunder i olika grupper, utifrån deras behov, är att marknadsföringen blir effektivare. Du kan formulera ditt budskap mer direkt mot en specifik kundgrupp. Ditt budskap får större genomslag och du märker att du får ut mer av dina satsade marknadsföringspengar.

För de flesta företag är målet med marknadsföringsinsatserna att skapa tillväxt eller åtminstone hålla sig kvar på marknaden. Att finna fler kunder som köper av företaget samtidigt som tidigare kunder behålls.

Som nystartat företag är det naturligtvis tillväxt som gäller och för att vara så effektiv som möjligt krävs en plan, en marknadsföringsplan, där kunskap och idéer samverkar med strategi och taktik.

Marknadsföringsprocessen

Det finns fyra olika delar i marknadsföringsprocessen:

 1. Skaffa information och bygga upp en kunskap om marknaden och dess olika delar, genom t.ex. marknadsundersökningar.
 2. Analysera informationen, göra en marknadsplan och utifrån den välja strategi.
 3. Bestämma olika marknadsföringsinsatser, utforma handlingsplaner, t.ex. reklamkampanjer.
 4. Följa upp marknadsföringsinsatserna, analysera resultaten och öka på företagets kunskapen om marknaden, t.ex. utöka informationen i kundregistret.

Denna marknadsföringsprocess fortgår ständigt där de olika delarna integrerar i varandra. Genom att föra samman informationen i en marknadsplan skapas en struktur som är lätt att följa.

Marknadsplanen visar på marknadsmöjligheter

Genom att skriva en marknadsplan tvingas företaget till att analysera de fakta som finns och du/företaget inser även lättare vilken information som saknas. Utifrån din/företagets kunskap, resurser, idéer m.m. utformas marknadsplanen. Den innehåller mycket, bland annat på vilket sätt företaget ska nå sina kunder på både kort och lång sikt. En väl gjord marknadsplan visar även på de marknadsmöjligheter företaget har.

En marknadsplan är till för:

 • att ge oss underlag för att kunna bedöma nuläget
 • att ge oss underlag så att vi inte saknar väsentliga funktioner
 • att ge oss en bra överblick
 • att visa oss tänkta och planerade aktiviteter
 • att ge oss prioriteringsunderlag
 • att ge oss en kostnadseffektiv marknadsbearbetning
 • att visa oss tänkta (budgeterade) avkastningar
 • att visa på potentiella nya marknadsmöjligheter
 • att ge oss bra underlag till att göra uppföljningar av kampanjer

En marknadsplan behöver inte vara så omfattande. Det viktigaste är nämligen själva processen, det är då man måste ”tänka till” och fundera på alla de alternativ som finns, för alternativ finns det oftast ganska gott om. Marknadsplanen är till för att skapa en struktur och plan för marknadsaktiviteterna. För ett företag med flera anställda är den till för att företaget ska kunna samordna och kraftsamla mot uppsatta mål.

Genom en bra marknadsplan går det att maximera företagets resurser så att de ger bästa möjliga effekt. Överdriv dock inte själva planerandet utan skapa en bra balans mellan företagets behov och marknadsplanen.

Lämna en kommentar