Vad går att registrera

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Företagsnamn – Vad kan jag registrera?

Företagsnamnets konstruktion Ett företagsnamn kan konstrueras på många olika sätt. Det är viktigt att tänka på att namnet ska uppfattas som ett företagsnamn och att det ska vara enhetligt. Det ska vara lätt att förstå var företagsnamnet börjar och slutar och namnet får inte uppfattas som flera företagsnamn.

Vilka bokstäver och tecken kan ingå i namnet?

Rent tekniskt är det möjligt att registrera företagsnamn som innehåller:

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

 

 • bokstäverna a-ö i det svenska alfabetet, och bokstaven ü
 • siffror
 • vissa andra tecken som till exempel:
  . (punkt)
  , (komma)
  ? (frågetecken)
  : (kolon)
  – (bindestreck)
  / (snedstreck)
  ( ) (parentes)
  & (et-tecken)
  + (plustecken)
  – (minustecken)

Observera att vid bedömningen av om företagsnamnet kan godkännas kan användningen av vissa tecken, t.ex. parentes eller snedstreck göra att namnet blir för osammanhängande och att det därför inte kan godkännas.

Särskiljningsförmåga

Ett företagsnamn ska vara utformat så att det uppfattas som en benämning på en särskild verksamhet och det skall göra det möjligt att skilja ditt företag från andra företag, föreningar och varumärken.

Som företagsnamn godtas därför inte:

 • endast uppgift om verksamhetens art (t.ex. Bilverkstad AB eller Bageriet Handelsbolag)
 • benämning på en vara eller tjänst som erbjuds (t.ex. Datakonsult AB eller Däckservice AB)
 • enbart vanliga förkortningar av verksamhetsbeskrivande ord (t.ex. vent=ventilation, mek= mekanisk, tek=teknik)
 • enbart efternamn (t.ex. Brobergs Kommanditbolag eller Jönssons AB)
 • enbart ortnamn (t.ex. Handelsbolaget Norrköping eller Stenungsund AB)
 • enbart bokstavs- och/eller sifferkombinationer som inte kan bilda ett uttalbart ord (t.ex. PSK AB eller PK3 Handelsbolag)
 • värdeomdömen eller slagord (t.ex. Fina mattor Kommanditbolag, Aktiebolaget Billiga kläder, Städprodukter till halva priset AB).

Förväxlingsbarhet

Ett företagsnamn kan inte registreras om det är förväxlingsbart med någon annans företagsnamn eller varumärke. Både svenska varumärken, EG-varumärken och internationella varumärken med skydd i Sverige kan utgöra hinder mot registrering av ett företagsnamn.

För att företagsnamn och varumärken (kännetecken) ska bedömas som förväxlingsbara krävs förutom likhet mellan kännetecknen dessutom att de avser verksamhet av samma eller liknande slag (branschlikhet). Vid Bolagsverkets bedömning av förväxlingsrisken görs en sammanvägning av känneteckenslikhet och branschlikhet.

När det gäller branschlikheten anses inte endast identiska verksamhets- beskrivningar kollidera med varandra utan även liknande verksamheter kan anses kollidera. Branschlikheten är med andra ord ett ganska vitt begrepp. Vid bedömningen av vad som kan vara liknande verksamhet tas bland annat hänsyn till företagens behov av att successivt kunna utvidga sin verksamhet inom närliggande områden. Vidare tar man även hänsyn till om det finns beröringspunkter mellan olika typer av verksamheter. Till exempel anses ofta en verksamhet som avser försäljning av en viss vara kollidera med en verksamhet som tillhandahåller tjänster knutna till samma vara.

Olika slags företagsnamn

 • Traditionellt uppbyggda företagsnamn som innehåller ett vanligt efternamn och ett vanligt verksamhetsbeskrivande ord kan ofta registreras med endast skillnad i förnamn eller liknande. Därför kan en firma som John Perssons Åkeri AB finnas vid sidan av Olof Perssons Åkeri AB.
 • Samma synsätt gäller företagsnamn som är uppbyggda kring namnet på en större ort med tillägg av ett verksamhetsbeskrivande ord. Därför kan företagsnamn som Data-Line i Stockholm AB och Dataunderhåll i Stockholm AB finnas vid sidan av varandra.
 • Företagsnamn som innehåller en bokstavskombination har normalt också ett begränsat skydd. Till exempel anses BT Bygg i Göteborg AB inte förväxlingsbar med BT Entreprenad HB. Ju fler bokstäver som kombineras, desto starkare skydd får bokstavskombinationen.
 • Beträffande firmor som innehåller särpräglade delar, t.ex. fantasiord, tillämpas en strängare bedömning. Söks firman Bogax AB och det redan finns ett företag i samma bransch med namnet Bogax Plåt AB, räcker det inte med att man lägger till t.ex. ortsnamn eller eget namn. Bogax Stockholm AB eller Bröderna Jönsson Bogax AB skulle trots olika tillägg anses vara förväxlingsbara med Bogax Plåt AB.

Släktnamn, efternamn

Ett företagsnamn får inte innehålla något som uppfattas som någon annans släktnamn (efternamn). Om ett företagsnamn innehåller ett efternamn måste det finnas någon i företaget som är bärare av efternamnet. Detta kan till exempel vara företagets stiftare, aktieägare, styrelseledamot, styrelsesuppleant eller bolagsman. Det spelar ingen roll om efternamnet är vanligt eller ovanligt. Firman Jönssons El- och teleservice Handelsbolag förutsätter alltså att det finns en bärare av efternamnet Jönsson i företaget, i annat fall kan företagsnamnet inte godkännas.

Efternamn med dubbelbetydelse
Vissa efternamn är inte bara namn utan har även en annan betydelse eller användning. Det kan t.ex. vara ord som ingår i i språket med en känd betydelse, eller namnet på en större ort. Exempel på sådana namn med dubbelbetydelse är Tjäder, Berg och Sunne. Sådana ord kan användas i företagsnamnet om inte konstruktionen av företagsnamnet eller stavningen av ordet gör att det ändå uppfattas som ett efternamn. Efternamnet Pil utgör inte något hinder mot ett företagsnamn som Pil Invest AB. Däremot kan inte Pihl Invest AB eller Pil & Persson Invest AB godkännas då företagsnamnets stavning och uppbyggnad kan uppfattas som ett efternamn.

Konstnärsnamn, pseudonymer
Ett företagsnamn får inte heller innehålla något som är ägnat att uppfattas som annans konstnärsnamn eller en pseudonym som någon annan använder. Denna regel omfattar även signaturer eller särskilda namn som exempelvis idrottsmän brukar använda.

I vissa fall finns möjlighet att få ta in ett släktnamn, konstnärsnamn eller pseudonym i företagsnamnet. Det är möjligt om namnet uppenbarligen syftar på en person som avlidit för länge sedan. Det betyder att namnet på historiska personer kan ingå i ett företagsnamn, utan att man själv behöver visa behörighet till namnet. För att ett sådant historiskt namn skall få användas, måste den aktuella personen ha varit avliden sedan minst 70 år tillbaka.

Förnamn
Förnamn kan däremot användas i ett företagsnamn av vem som helst, t.ex. Lisas Café Handelsbolag. Det ställs då inga krav på att det i företaget finns någon som heter Lisa i förnamn.

Vilseledande (sanningsprincipen)

Sanningsprincipen är viktig inom firmarätten och innebär att uppgifterna i företagsnamnet skall stämma med sanningen och de verkliga förhållandena. Detta gäller både beträffande näringsidkaren själv och den verksamhet som bedrivs. Är företagsnamnet Karl Jönssons Snickeri i Göteborg AB, så ska det i princip finnas en Karl Jönsson i bolaget, det ska bedrivas snickeriverksamhet och det ska finnas en anknytning till Göteborg.

Ett företagsnamn som innehåller uppgift om en särskild kompetens eller kvalifikation kräver i vissa fall att uppgifterna styrks genom intyg. Gör sökanden inte detta kan företagsnamnet anses vilseledande. Exempel på titlar och kvalifikationer som behöver styrkas genom intyg:

 • advokat
 • apotekare
 • barnmorska
 • gynekolog
 • kiropraktor
 • logoped
 • läkare
 • med.kand
 • naprapat
 • optiker
 • psykiatriker
 • psykolog
 • psykoterapeut
 • sjukgymnast
 • sjuksköterska
 • tandhygienist
 • tandläkare
 • veterinär
 • översättare, auktoriserad

Ett företagsnamn kan också bedömas som vilseledande om namnet innehåller något som vilseleder angående företagsformen.

Exempel på företagsnamn som kan vara vilseledande är:

 • Fastighetsförmedling KB i Skara AB I detta företagsnamn är det oklart om det är frågan om ett aktiebolag eller ett kommanditbolag.
 • Leg. Läkare Karl Jönsson Kommanditbolag I detta fall måste man visa att det i företaget finns en Karl Jönsson som är legitimerad läkare.
 • Luleå Publishing.com AB Företagsnamnet ger sken av att vara en Internetadress och blir därför vilseledande och kan inte godkännas.
 • Servicebolaget Jönsson & Partners. För en enskild näringsidkare kan det vara vilseledande med ett namn som antyder att det finns flera personer i företaget eller att verksamheten bedrivs i bolagsform.

Övriga registreringshinder enligt firmalagen

I firmalagen finns ett antal ytterligare bestämmelser om hinder mot registrering av ett företagsnamn.

I korthet innebär dessa regler att namnet inte får:

 • innehålla en upphovsrättsligt skyddad titel eller på annat sätt kränka annans upphovsrätt (till exempel namn på böcker, filmer eller litterära figurer).
 • strida mot goda seder eller allmän ordning (till exempel diskriminerande eller förolämpande ord och uttryck, eller namn som avser olaglig verksamhet).
 • innehålla en skyddad statlig eller internationell benämning (till exempel Röda korset eller FN).
 • innehålla en benämning på en stiftelse, en ideell förening eller liknande sammanslutning.
 • vara förväxlingsbart med ett företagsnamn eller varumärke som sedan tidigare används av någon annan, om sökanden känner till den användningen. Detta brukar kallas att ansökan har gjorts i ond tro.

Identiska företagsnamn i samma register

Ett företagsnamn ska tydligt skilja sig från andra företagsnamn som finns i samma register. Ett identiskt eller mycket närliggande företagsnamn kan därför inte registreras även om företagen bedriver verksamhet i olika branscher. Detta följer av en s.k. registerhållningsregel och hör ihop med att företagsnamn i samma register måste kunna skiljas åt. Vid bedömningen om två företagsnamn är identiska bortser man från associationsbeteckningarna, dvs beteckningar som aktiebolag, AB, handelsbolag osv.

De olika företagsformerna registreras i olika register. Aktiebolag registreras i aktiebolagsregistret. Enskilda näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag och ideella föreningar som bedriver näringsverksamhet registreras i handelsregistret. Ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar registreras i föreningsregistret.

Aktiebolagsregistret innefattar alla aktiebolag i hela landet medan varje läns handelsregister utgör ett eget register. Vid granskningen av om det redan finns ett identiskt företagsnamn bedöms varje sådant register för sig och för handelsregistret gäller dessutom att endast företag inom samma län anses kollidera.

Källa: Bolagsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar