Följande material från Bolagsverket.

Exempel på stiftelseurkund (vid apportbildning)

§ 1.
Undertecknade stiftare träffar härmed överenskommelse om att bilda ett aktiebolag med företagsnamn och verksamhet i enlighet med bolagsordning (bilaga 1).
För aktie ska betalas .............. kronor genom tillskjutande av apportegendom.
Apportegendomen, som kommer att tas upp till ett värde av .............. kronor i bolagets balansräkning, utgörs av: ..............
Värdet utgörs av marknadsvärdet.

Apportegendomen
tillskjuts av::

.......................................
Namn
 
.......................................
Personnummer
  .......................................
Adress
  .......................................
Postnummer och ort

§ 2.
Undertecknade stiftare tecknar härmed följande antal aktier.

Namn

......................................................
  Antal aktier

......................................................


......................................................
 

......................................................

§ 3.
Följande funktionärer ska ingå i bolaget

Styrelseledamot: .......................................
Namn
  .......................................
Personnummer
  .......................................
Adress
  .......................................
Postnummer och ort
Styrelsesuppleant: .......................................
Namn
  .......................................
Personnummer
  .......................................
Adress
  .......................................
Postnummer och ort
Revisor: .......................................
Namn
  .......................................
Personnummer
  .......................................
Adress
  .......................................
Postnummer och ort
       


........................................................................
Ort och datum


Underskrift av samtliga stiftare

......................................................
Underskrift
  ......................................................
Namnförtydligande
......................................................
Underskrift
  ......................................................
Namnförtydligande

 

Källa: Bolagsverket