Aktieägartillskott

Aktieägartillskott är när aktieägare lämnar tillskott av eget kapital (se nedan) till ett aktiebolag.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Syftet med ett aktieägartillskott är att få in nytt eget kapital till bolaget, t.ex. om bolagets eget kapital är helt eller delvis förbrukat, eller vid andra fall av kapitalbehov.

Aktieägartillskott är villkorade eller ovillkorade, och skillnaden är att vid villkorade aktieägartillskott har aktieägaren gentemot övriga aktieägare förbehållit sig rätten att få återbetalning av aktieägartillskottet under vissa förutsättningar. Ett vanligt återbetalningsvillkor är att återbetalning skall ske om det finns fritt eget kapital i bolaget, eller, om bolaget likvideras, att återbetalning skall ske innan återstående eget kapital skiftas ut till aktieägarna. Jämfört med ett lån till bolaget, som inte utgör eget kapital och där fordran på återbetalning gäller direkt mot bolaget, gäller rätten till återbetalning av villkorat aktieägartillskott på avtalsrättslig grund gentemot (eventuellt) övriga aktieägare.

För ovillkorade aktieägartillskott saknas rätt till återbetalning.

Om tillskott lämnas av annan än aktieägare talas om kapitaltillskott, vilka kan vara villkorade eller ovillkorade på samma sätt som aktieägartillskott.

Eget kapital
Eget kapital är skillnaden mellan en organisations tillgångar och skulder i redovisningen, det vill säga företagets bokföring. I redovisningen finns det ofta en skillnad mellan hur en tillgång tagits upp i bokföringen och tillgångens marknadsmässiga värdering. I dagligt bruk förekommer begreppet kapital synonymt med eget kapital.

Eget kapital är därmed det kapital som kan sägas utgöra ett bolags eller en förenings egna medel. Ur företagets perspektiv kan det egna kapitalet betraktas som en skuld till ägarna.

Eget kapital uppstår antingen genom att ägare (aktiebolag) eller medlemmar (föreningar) skjuter till medel eller genom att organisationen samlar på sig driftsöverskott (vinst).
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar