Den summariska processen

Den summariska processen är enkel, billig och förhållandevis snabb. Det är Kronofogdemyndigheten som handlägger ärendet. För företag är den summariska processen utmärkt att använda då kunder inte betalar det de köpt eller på andra sätt inte fullgör åtaganden enligt avtal.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Processen startar med att den som vill ha betalt (eller få något återtaget eller något levererat) ansöker om betalningsföreläggande eller om handräckning hos Kronofogdemyndigheten. Det finns tre olika förfaranden som används:

 • Betalningsföreläggande
  Detta används då betalningskravet är pengar.
   
 • Vanlig handräckning
  Används då t.ex. någon inte levererat enligt avtal. Gäller både produkter och tjänster. 
   
 • Särskild handräckning
  Används för att få tillbaka egendom eller annan rättighet som någon olovligen förfogar över t.ex. hyrda maskiner som inte lämnats tillbaka då hyrestiden är slut.

Ansökan ska innehålla de krav företaget har samt grunden till att Kronofogde- myndigheten ska bifalla det. Om ansökan gäller särskild handräckning måste även handlingar, skriftliga bevis, ingå som stödjer kravet.

Accepterar Kronofogden företagets ansökan händer följande:

 • Den som företaget riktar kravet mot får ett föreläggande att betala eller på annat sätt fullgöra sina skyldigheter. 
   
 • Svaranden (den som kravet riktas mot) delges föreläggandet vilket innebär att han bevisligen tagit del av det.

Om den svarande inte motsätter sig yrkandet fastställer Kronofogemyndig- heten sökandens yrkande i ett utslag. Kronofogdemyndigheten verkställersedan utslaget. Handlar det om pengar görs en undersökning över den svarandes tillgångar och därefter en eventuell utmätning.

Läs mer om:
Processrätt

Lämna en kommentar