Egenkontroll

Egenkontroll är något som berör alla verksamheter. Syftet är att den miljöpåverkan som verksamheten ger ska följas upp, tydliggöras, och därigenom kunna minskas eller åtminstone att man har full kontroll över påverkan på miljön och människor.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Kravet på egenkontroll

I miljöbalkens kapitel 24, paragraf 19 och 20, beskrivs vilka som ska genomföra egenkontroll. I stort sett alla verksamheter berörs. Läs följande noga (ur § 19):

Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar.

Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön.

Alltså, stort som litet företag som gör någonting vilket kan påverka miljön eller människors hälsa ska bedriva egenkontroll. Det är ingen myndighet som kommer och säger till företaget att det ska undersöka något, dokumentera något, göra några mätningar etc. utan ansvaret vilar helt på företaget. (undantaget tillståndspliktiga verksamheter där kontroll och tillsyn är betydligt hårdare, läs mer nedan)

I sakens natur ligger att verksamheter som påverkar lite, inte behöver samma ”volym” på egenkontrollen som de som påverkar mer. Hur exempelvis en dokumentation över risker, hur de ska minimeras, vilka åtgärder som ska vidtas o.s.v. ska se ut, finns det inga krav på. (Finns dock när det gäller tillståndspliktiga verksamheter)

Du ser också ovan att du är skyldig att ta reda på vad som gäller när det handlar om din verksamhets miljöpåverkan, skaffa nödvändig kunskap t.ex. veta vad lagar och förordningar ställer för krav på dig och din verksamhet. Glöm inte att en enskild åtgärd som vidtas, t.ex. byggandet av en ny produktionslokal, inköp av en ny miljöpåverkande maskin, innebär även det krav på egenkontroll och kunskap.

Följande står också i § 19:

Den som bedriver sådan verksamhet skall lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det.

Tillsynsmyndigheten, t.ex. kommunens Miljö & Hälsoskyddsnämnd, kan begära att företaget ska lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder. Även om en verksamhet inte är tillståndspliktig, får en föreskrift om skyldighet att lämna en miljörapport meddelas, d.v.s. tillsynsmyndigheten kan begära en miljörapport.
 

Läs mer om:
Miljöbalken
Vad egenkontroll innebär

Lämna en kommentar