Företagsrekonstruktion

Lagen som behandlar företagsrekonstruktion är "Lag om företagsrekonstruktion" (SFS:nr 1996:764). 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

I första kapitlet, inledande bestämmelser, står följande:

”1 § En näringsidkare som har betalningssvårigheter kan, enligt bestämmel- serna i denna lag, efter beslut av domstol få till stånd ett särskilt förfarande för att rekonstruera sin verksamhet (företagsrekonstruktion).

2 § Under en företagsrekonstruktion skall en av rätten utsedd rekonstruktör undersöka om den verksamhet som gäldenären bedriver kan fortsättas helt eller delvis och i så fall hur detta kan ske samt om det finns förutsättningar för gäldenären att träffa en ekonomisk uppgörelse med sina borgenärer (ackord). Rekonstruktören skall när han fullgör sitt uppdrag verka för att borgenärernas intressen inte åsidosätts.”

För att en företagsrekonstruktion ska kunna komma till stånd finns ett par förutsättningar. Den första är att gäldenären (den som är betalningsskyldig) inte kan betala sina förfallna skulder eller att denna oförmåga inträder inom kort. Den andra är att det inte får saknas skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås d.v.s. det ska finnas en möjlighet att rekonstruktionen kan lyckas. (Dessa förutsättningar står i 2 kap. 6 §)

Ansökan görs till den tingsrätt där gäldenären, den som är betalningsskyldig, ska svara i tvistemål. Både gäldenären och någon av borgenärerna (de som vill ha betalt) kan ansöka. Det är ändå alltid så att gäldenären kan välja konkurs framför företagsrekonstruktion. Även om en borgenär har lämnat in en ansökan och gäldenären accepterar, behöver det inte betyda att en konkurs kan undvikas. Det får de följande förhandlingarna utvisa vilka möjligheter till rekonstruktion som finns.

Vem det nu än är som ansöker om företagsrekonstruktion ska ansökan inne- hålla förslag på rekonstruktör. En rekonstruktör är en person med erfarenhet och insikt i det som uppdraget kräver t.ex. en erfaren konkursförvaltare.

När (om) tingsrätten bifaller ansökan ska den: 

 • genast utse en rekonstruktör 
   
 • bestämma tid för borgenärssammanträde

Tingsrättens beslut om företagsrekonstruktion innebär bl.a.

 • gäldenären inte får betala gamla skulder
   
 • att gäldenären skyddas mot exekutiva åtgärder från borgenärerna
   
 • att avtal inte får sägas upp p.g.a. betalningsdröjsmål 
   
 • att gäldenären endast med rekonstruktörens medgivande får skuldsätta sig
   
 • att gäldenären endast med rekonstruktörens medgivande får åta sig nya förpliktelser

I samband med en företagsrekonstruktion kan ett offentligt ackord ingå. Normal pågår en företagsrekonstruktion under tre månader. Om gäldenären kan visa på särskilda skäl kan rekonstruktionen förlängas med tre månader.
 

Läs mer om:
Konkursförfarandet

Lämna en kommentar