Företagsvärdering

Företagsvärdering innebär att försöka uppskatta det ekonomiska värdet på ett företag eller motsvarande verksamhet, ofta ett aktiebolag. Syftet med företagsvärdering är normalt att kunna sätta ett rimligt pris på företaget i samband med köp, försäljning eller investering i företag.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Det finns många olika metoder för företagsvärdering. Den vanligaste är kassflödesvärdering, som ofta kallas DCF-värdering från det engelska begreppet discounted cash flow.
 

Avkastningsvärdering 

Avkastningsvärdering bygger på att företagets framtida avkastning prognostiseras och nuvärdeberäknas (nuvärdemetoden). Vad som används som mått på avkastning kan variera, t.ex. kassaflöde, utdelning eller vinst. Marknadsräntan används som diskonteringsfaktor.

DCF-värdering är den form av avkastningsvärdering som är allmänt erkänd som den teoretiskt korrekta metoden för företagsvärdering. DCF kommer från ”discounted cashflows”, dvs. diskonterade kassaflöden. DCF-värdering bygger på att ett företags framtida kassaflöden uppskattas och diskonteras till nuvärde.
 

Jämförande värdering 

Jämförande värdering kallas även relativvärdering, multipelvärdering eller komparativ värdering. Det är den vanligaste värderingsmetoden rörande börsnoterade företag. Metoden bygger på att värderingsobjektet (företaget) jämförs med prissatta företag på aktiemarknaden eller förvärvsmarknaden. Jämförelsen sker ofta med hjälp av olika finansiella värdemultiplar, t.ex. P/e-tal eller EV/S-tal.
 

Substansvärdering 

Substansvärdering innebär att företagets egna kapital utgör grunden för företagets värde för aktieägarna. I substansvärdering ska det egna kapitalet justeras med kapitalandelen av obeskattade reserver sam över- och undervärden i företagets olika tillgångar och skulder. Substansvärdering baserar sig i stort på historisk redovisningsinformation och anses därför inte ta korrekt hänsyn till företagets framtida avkastning och risk.
 

Övriga metoder

Det finns även andra inte lika vanliga värderingsmetoder, bl.a. realoptionsvärdering, som bygger på att företagets ses som en form av option.
 

Källor
Sevenius, Robert, ”Företagsförvärv – en introduktion”, Studentlitteratur, 2003″
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar