Fullmakt

För de näringsverksamheter som drivs som juridiska personer företräds företaget av ställföreträdare eller firmatecknare (t.ex. Verkställande Direktören och person/-er ur Styrelsen). I små aktiebolag är det för det mesta ägaren som skriver bindande avtal. Då det gäller en enskild näringsidkare är det ägaren själv som för företagets räkning blir avtalspart.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

En person (t.ex. ägaren) som är behörig att träffa avtal för bolagets räkning kan genom en fullmakt låta någon annan få denna behörighet. Det vanligaste är att fullmakten är skriftlig. Den som ges fullmakten får en behörighet att utföra något för företagets räkning. Vilka befogenheter som fullmäktigen (ombudet) har framgår oftast av en skriftlig instruktion. En bilförsäljare har behörighet att sälja bilar för bilföretagets räkning. Hans befogenhet för att lämna en viss rabatt kan vara begränsad till 15 000 kr för en ny bil.

Om fullmäktigen överskrider sin befogenhet men inte sin behörighet blir avtalet bindande. Skulle bilförsäljaren ovan lämna 35 000 kr i rabatt överskrider han sin befogenhet. Avtalet blir giltigt under förutsättning att köparen handlat i god tro. Bilföretaget kan dock kräva ersättning från bilförsäljaren för den skada han åsamkat bilföretaget, i detta fall 20 000 kr.

Det normala är att personer som företräder företaget har en ställningsfullmakt. En ställningsfullmakt ger en mer allmän behörighet än en fullmakt och befogenheterna är kopplade till den ställning vederbörande har i företaget. En inköpare kan träffa avtal om inköp av produkter eller tjänster, en expedit i en butik har rätt att ingå försäljningsavtal med kunderna etc.

En skriftlig fullmakt återkallas genom att fullmakten återkrävs, en muntlig fullmakt genom att fullmaktsgivaren säger till fullmäktige att fullmakten nu inte gäller längre och ställningsfullmakten återkallas genom att fullmäktigen flyttas från sin ställning.
 

Läs mer om:
Avtal

Lämna en kommentar