Hanteringen av avfall

När avfall skall transporteras genom kommunens eller en producents försorg, får avfall inte komposteras eller på annat sätt återvinnas eller bortskaffas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Gäller dock inte om avfallet kan tas om hand på fastigheten utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Det finns alltså möjlighet för en fastighetsägare att kompostera om hänsyns- reglerna uppfylls. Anmälan måste dock ske till kommunen.

För de företag som transporterar andras avfall krävs tillstånd. För avfall som ska återanvändas krävs dock inte tillstånd.

Särskilda villkor kan sättas, t.ex. att transportören måste rapportera avfallets mängd eller att ett särskilt dokument måste medfölja transporten.

Brännbart avfall får inte deponeras utan ska förvaras och transporteras skilt från annat avfall.

Uttjänta och kasserade batterier eller föremål som innehåller batterier får inte blandas med annat avfall.

Elektronikskrot får inte slängas bland vanliga sopor utan ska källsorteras.

Från olika verksamheter uppkommer även farligt avfall. När sådant avfall uppkommer i yrkesmässig verksamhet får det bara transporteras av den som har särskilt tillstånd. Om du lämnar farligt avfall för transport är du skyldig att kontrollera att både transportören och mottagaren har nödvändiga tillstånd. Farligt avfall är exempelvis oljerester (spillolja), uttjänta lysrör och färgrester.
 

Läs mer om:
Miljöbalken

Lämna en kommentar