Marknadsstörningsavgift

Marknadsstörningsavgift är en särskild avgift som näringsidkare kan åläggas att betala om näringsidkaren, eller någon som handlar på näringsidkarens vägnar, uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot vissa bestämmelser i Marknadsföringslagen (2008:486).[1]

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Marknadsstörningsavgift kan dömas ut om marknadsföringen varit

 • Aggressiv enligt 7 §[2]

Marknadsföringen är att anse som aggressiv om den innefattar trakasserier, tvång, fysiskt våld, hot eller annat aggressivt påtryckningsmedel.

Aggressiv marknadsföring är att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Sådan aggressiv marknadsföring som anges i punkterna 24-31 i bilaga I till direktiv 2005/29/EG är alltid att anse som otillbörlig.[3]

 • Vilseledande enligt 9 §[4], 10 §[5] eller 12 – 17 §[6] Den är att anse som tillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Sådan vilseledande marknadsföring som anges i punkterna 1 – 23 i bilaga I till direktiv 2005/29/EG är alltid att anse som otillbörlig.

 • Utpekande av annan näringsidkare enligt 18 §[7]
 • Inte innehållit en giltig adress till vilken mottagaren kan sända en begäran om att marknadsföringen ska upphöra.[8]

Marknadsstörningsavgift kan också dömas ut om näringsidkare uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestämmelserna i

 • 14 § eller 14 a § tobakslagen (1993:581)[9]
 • 4 kap 10 § alkohollagen (1994:1738)[10]
 • 8 kap. 7 §, 8, 9 eller 14 § samt 15 kap. 4 § radio- och TV-lagen (2010:696)[11]
 • 11 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti[12] eller
 • 8 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet[13]

när det gäller ett erbjudande som inte är riktat bara till andra än konsumenter.

Marknadsföringsavgiften tillfaller staten.[14]

Noter

 1.  https://lagen.nu/2008:486#P47S1
 2.  https://lagen.nu/2008:486#P7
 3.  https://lagen.nu/2008:486#P7S4
 4.  https://lagen.nu/2008:486#P9
 5.  https://lagen.nu/2008:486#P10
 6.  https://lagen.nu/2008:486#P12
 7.  https://lagen.nu/2008:486#P18
 8.  https://lagen.nu/2008:486#P20
 9.  https://lagen.nu/1993:581#P14
 10.  https://lagen.nu/1994:1738#K4P10
 11.  https://lagen.nu/2010:696#K8P7
 12.  https://lagen.nu/1995:1571#P11
 13.  https://lagen.nu/2004:299#P8
 14.  https://lagen.nu/2008:486#P29S4

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar