Miljöbalken

Miljöbalken som infördes 1 januari 1999 har nu varit verksam i ett antal år. Ur ett miljöperspektiv är den ett samlande verk och ger en helhetsbild jämfört med alla de lagar som gällde tidigare.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Miljöbalken är en ramlag, indelad i sju avdelningar

Miljöbalken är en ramlag vilket innebär att du inte hittar en konkret paragraf som säger exakt vad som gäller i en viss situation. Spelreglerna ges men i konkreta situationer måste företaget ta hjälp av de föreskrifter och direktiv som olika myndigheter utfärdar. Parallellt med miljöbalken existerar även andra lagar som företagen måste följa, t.ex. för de företag som bedriver skogsbruk gäller miljöbalken i kombination med skogsvårdslagen.

En viktig del för alla som bedriver verksamhet är kravet på egenkontroll. Det betyder kort att du ska veta vad du gör som påverkar miljön, helt enkelt kunna identifiera miljöproblemen och sedan åtgärda dessa för att minimera deras negativa verkan.

Miljöbalken består av följande sju avdelningar:

Avd I Övergripande bestämmelser (1-6 kap.)
1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde 
2 kap. Allmänna hänsynsregler 
3 kap. Grundläggande bestämmelser, hushållning med mark och vatten
4 kap. Särskilda bestämmelser, hushållning med mark och vatten
5 kap. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning
6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar

Avd II Skydd av naturen 
7 kap. Skydd av områden 
8 kap. Skydd av djur och växter

Avd III Särskilda bestämmelser om vissa verksamheter 
9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
10 kap. Verksamheter som orsakar miljöskador
11 kap. Vattenverksamhet 
12 kap. Jordbruk och annan verksamhet 
13 kap. Genteknik 
14 kap. Kemiska produkter och biotekniska organismer. 
15 kap. Avfall och producentansvar

Avd IV Prövning av mål och ärenden (16 – 25 kap.) 
16 kap. Allmänt om prövningen
20 kap. Domstolar

Avd V Tillsyn (26 – 28 kap.) 
26 kap. Tillsyn  
27 kap. Avgifter
28 kap. Tillträde

Avd VI Påföljder (29 – 30 kap.) 
29 kap. Straffbestämmelser och förverkande 
30 kap. Miljösanktionsavgifter

Avd VII Ersättning och skadestånd (31-33 kap.)
31 kap. Ersättning vid ingripanden av det allmänna 
32 kap. Skadestånd för vissa miljöskador och andra enskilda anspråk
33 kap. Miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring

Läs mer om:
Miljöbalken

Lämna en kommentar