Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är helt kort verksamheter som producerar utsläpp till mark, luft och vatten. Avloppsvatten är ett exempel. En definition som därigenom omfattar de flesta produktproducerande företag.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Detta är definitionen på miljöfarlig verksamhet:

Med miljöfarlig verksamhet avses

 1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten, 
   
 2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller 
   
 3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Med avloppsvatten avses

 1. spillvatten eller annan flytande orenlighet, 
   
 2. vatten som använts för kylning, 
   
 3. vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning, eller 
   
 4. vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.

Genom att läsa definitionen på miljöfarlig verksamhet inser man att många företag är berörda. Det gäller också att förstå att det är verkningarna av verk- samheten som miljöbalken är inriktad på, inte verksamheten i sig själv.

Användning tolkas både som aktiv användning, exempelvis driva en fabrik, och passiv användning d.v.s. att exempelvis en nedlagd sopptipp (deponi) kan börja läcka gifter. Ansvaret finns alltså kvar efter det att en verksamhet avslutats eller flyttats.

Till miljöfarlig verksamhet räknas också sådan verksamhet som kan ge upphov till tillfälliga störningar. Mobila enheter som under en kortare tid står uppställda på en plats är exempel på detta, t.ex. ett krossverk.

Läs mer om:
Miljöbalken

Lämna en kommentar