Preskription

Ungefär en femtedel av alla konkurser är personliga konkurser. Även om konkursen är avslutad så kvarstår de fordringar som borgenärerna inte fått betalt för. Det är en missuppfattning att gäldenärens skulder försvinner vid en konkurs. Däremot är det på det viset om det är en juridisk firma som gått i konkurs. Den juridiska firman upplöses vid en konkurs och vidare krav kan därför i praktiken inte ställas.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

I detta sammanhang kan det därför vara av intresse när ett anspråk på någon preskriberas. Det som styr detta är Preskriptionslagen SFS 1981:130.

Så här står det i 2 § om preskriptionstid:

”En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan.

Preskriptionstiden är dock tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detsamma gäller fordran mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran. Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev.

För fordran på pension räknas preskriptionstiden från den dag fordringen tidigast kan göras gällande.”

Det är viktigt att känna till att preskriptionstiden kan förlängas genom preskriptionsavbrott. I lagens 5 § står följande:

”Preskription avbryts genom att

  1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären
  2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller
  3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.”

Det är viktigt att en borgenär som utför en preskriptionsbrytande åtgärd kan bevisa att han utfört handlingen för att en ny preskriptionstid ska börja gälla. Kan t.ex. ske genom delgivning eller att ett meddelande om kravet skickats i rekommenderat brev med mottagningsbevis.

Om preskription har avbrutits genom erkännande, krav eller erinran, löper en ny preskriptionstid enligt 2 § från dagen för avbrottet. Är det på det sättet att det vidtagits rättsliga åtgärder mot gäldenären så börjar den nya preskriptionstiden från den dag dom eller slutligt beslut meddelats.

Innebörden av preskription är att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran. Preskription av en huvudfordran omfattar även fordran på ränta och annan tilläggsförpliktelse samt fordran på grund av borgen. Finns flera borgensmän som trätt in för den ursprungliga gäldenären och att ett borgensåtagande mot någon av dem preskriberats gäller att de övriga bara är betalningsskyldiga för sin andel.

Även om preskriptionstiden gått ut får en fordran kvittas om både gäldenärens och borgenärens fordringar fanns innan preskriptionstiden. Har en borgenär panträtt eller retentionsrätt har han också rätt att få betalt för sin fordran ur panten även om preskriptionstiden gått ut.

Läs mer om:
Vad händer vid (och innan) en konkurs
Konkursförfarandet
Personlig konkurs

Lämna en kommentar