Revisorsnämnden

Revisorsnämnden (RN) är tillsynsmyndighet för landets godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag. RN sorterar under Justitiedepartementet. Myndigheten inrättades år 1995 och tog då över ansvaret för revisorsfrågor från Kommerskollegium som i sin tur handhaft dessa uppgifter sedan början av 1970-talet. I förarbetena till 1995 års revisorslag framhölls bland annat att överförandet av revisorsfrågorna till en självständig organisation innebar en markering av verksamhetens betydelse för samhället och revisionens framträdande roll i kampen mot ekonomisk brottslighet.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Övergripande mål för RNs verksamhet är att tillgodose samhällets behov av kvalificerade och oberoende externa revisorer och revisionsbolag samt att säkerställa att dessa bedriver revisionsverksamhet av hög kvalitet och uppfyller höga etiska krav. I regelverket för revisionsverksamhet är Revisorslagen (2001:883) och Förordningen (1995:665) om revisorer viktigast.

RN är ansvarigt för examination av nya godkända och auktoriserade revisorer. RN utfärdar godkännanden och auktorisation för fem år i taget varefter en ansökan om förnyat utfärdande måste skickas in och behandlas.

RN utreder anmälningar mot enskilda revisorer och registrerade revisionsbolag. RN initierar också själv disciplinärenden om RN genom besök hos revisorn, så kallad uppsökande tillsyn, eller genom uppgifter i media får kännedom om förhållanden som indikerar att en revisor åsidosatt sina skyldigheter som revisor. De disciplinära åtgärder RN kan tillgripa är erinran, varning eller upphävande av godkännande eller auktorisation. En revisor som varnas kan även åläggas att betala straffavgift till staten.

Revisorsnämndens författningssamling
Revisorsnämndens författningssamling består av revisorsnämndens föreskrifter (RNFS). Föreskrifterna är bindande.

Se även:
Revisor
Godkänd revisor
Auktoriserad revisor
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar