Säkerhetsdatablad

EU:s kemikalieförordning Reach trädde i kraft den 1 juni 2007. Reach består av olika delar som stegvis införs. Från den 1 juni 2007 gäller bland annat reglerna om säkerhetsdatablad.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Det är leverantören av vissa ämnen eller beredningar som ska förse mottagaren med ett säkerhetsdatablad. De ska vara kostnadsfria, skrivna på svenska och daterade.

Ett säkerhetsdatablad är viktigt ur olika aspekter. Självklart är det en viktig handling att studera för dem som kommer i direkt kontakt med produkten i sitt arbete, men även för dem som ska planera för en säker arbetsplats är den viktig likväl som för dem som transporterar och lagrar produkten, är miljösamordnare, inköpare med flera.

För de här kemiska produkterna ska det finnas säkerhetsdatablad:

 • Ämnen och beredningar som är farliga (dvs. brandfarliga, oxiderande, explosiva, hälsofarliga och miljöfarliga egenskaper) enligt föreskriften (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter.
   
 • Beredningar som inte klassificerats som farliga men innehåller minst 1% (0,2% för gaser) av ett farligt ämne.
   
 • Beredningar som inte klassificerats som farliga men innehåller minst 1% (0.2% för gaser) av ett ämne med hygieniskt gränsvärde meddelat med stöd av arbetsmiljölagen.
   

Säkerhetsdatabladets 16 obligatoriska punkter

 • Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget.
   
 • Farliga egenskaper.
   
 • Sammansättning/information om beståndsdelar.
   
 • Åtgärder vid första hjälpen.
   
 • Brandbekämpningsåtgärder.
   
 • Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp.
   
 • Hantering och lagring.
   
 • Begränsning av exponeringen/personligt skydd.
   
 • Fysikaliska och kemiska egenskaper.
   
 • Stabilitet och reaktivitet.
   
 • Toxikologisk information.
   
 • Ekologisk information.
   
 • Avfallshantering.
   
 • Transportinformation.
   
 • Gällande föreskrifter.
   
 • Annan information.

Läs mer om:
Farliga kemiska ämnen

Källa:
Kemikalieinspektionen

Lämna en kommentar