Samboförhållande

Samboförhållande är i lagens mening en form av samlevnad där ett ogift par "stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll". Sambo är benämningen på den person som man är sammanboende med. I äldre svenska betecknar leva i sambo ett oskiftat bo, det vill säga att några personer lever tillsammans utan att ha delat upp ägandeskapet för hushållet, exempelvis en storfamilj.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Samboförhållanden är mycket vanliga i Sverige och i viss mån i andra nordiska länder men relativt ovanliga i andra delar av Europa och världen. I Sverige har omkring hälften av alla nyfödda barn föräldrar som inte är gifta.
 

Rättslig reglering i Sverige

Att vara sambo är i Sverige inget civilstånd i juridisk mening. Enligt sambolagen, som instiftades 1987, är efterlevande sambo dödsbodelägare men saknar arvsrätt.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

När ett samboförhållande upphör ska viss egendom, så kallad samboegendom, delas mellan samborna. Förenklat så ska samboegendomen delas lika sedan skulder räknats av. Ett samboförhållande upphör

  1. om samborna eller någon av dem ingår äktenskap,
  2. om samborna flyttar isär eller
  3. om någon av samborna avlider.

Ett samboförhållande ska också anses upphöra om en sambo ansöker

  • om förordnande av bodelningsförrättare enligt 26 § eller
  • om rätt att få bo kvar i bostaden enligt 28 § eller
  • om en sambo väcker talan om övertagande av bostad enligt 22 §.

Samboegendom
Samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning.

Undantag görs för det ena sambon fått i gåva, arv eller erhållit genom testamente med villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom.

Med gemensamt bohag menas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Bil eller egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål är dock inte samboegendom.

Samboavtal
Genom ett så kallat samboavtal kan samborna avtala att viss egendom inte ska ingå i bodelningen eller till och med att bodelning inte ska ske. Avtalet skall upprättas skriftligen och undertecknas av samborna.

Övertagande av bostad i vissa fall
Vid bodelning av samboegendom är regelverket så att man eftersträvar att den sambo som bäst behöver bostaden får behålla denna.

Även i fall där den gemensamma bostaden inte är samboegendom så finns motsvarande trygghetsregel. En sambo kan således vid behov ha rätt att överta den gemensamma bostaden (hyresrätt eller bostadsrätt) från den andra sambon. Om samborna inte har barn tillsammans gäller dock detta endast om synnerliga skäl föreligger.

Den som övertar bostaden ska ersätta den andra sambon för bostadens värde. Till skillnad från vid bodelning av samboegendom så handlar det alltså enligt reglerna för övertagande av bostad inte om någon förmögenhetsöverföring mellan samborna. Hyresrätter antas här sakna värde och någon ersättning för att den andra sambon övertar en hyresrätt utgår inte.

Föräldraskap
Samboende partner som skaffar barn ihop måste för att barnets far skall räknas som vårdnadshavare i juridisk mening skriftligt bekräfta faderskapet hos socialnämnden och samtidigt be att få gemensam vårdnad. Det följer av att endast barn födda av gifta kvinnor med automatik anses ha kvinnans partner som biologisk far, så kallad faderskapspresumtion. Om faderskapet bekräftas gäller sedan samma regler som vid äktenskap i förhållande till barnet. Barnets arvsrätt påverkas dock inte av om faderskapet är bekräftat, dock kan det föreligga bevissvårigheter om bekräftelse inte skett.

Samkönat samboskap
Både samkönade sambor och olikkönade sambor omfattas av sambolagen.

Källor

  • Sambolagen från år 2003
  • Sambor och deras gemensamma hem – en kort information om sambolagen, Justitiedepartementet, juli 2010
     

Läs mer om:
Äktenskap
Hindersprövning
Äktenskapsförord
Bodelning
Skilsmässa

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar