Statsstöd

Med statsstöd avses stöd som kan hänföras till stat, kommun eller landsting till en verksamhet som typiskt sett bedrivs på en marknad (omfattas av det EU:rättsliga företagsbegreppet). Exempel på statsstöd kan vara bidrag och skattelättnader eller när en kommun säljer varor eller mark till underpris till företag. Generella landsomfattande system som utan åtskillnad gynnar alla företag som är etablerade i landet är inte stöd.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Ett stöd omfattas av statsstödsreglerna om det uppfyller följande fyra kriterier.

  • Stödet gynnar ett visst företag eller en viss produktion.
  • Stödet finansieras genom offentliga medel. Finansieringen kan vara direkt eller indirekt.
  • Stödet snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen.
  • Stödet påverkar handeln mellan medlemsstaterna.


Enligt statsstödsreglerna får stöd inte lämnas förrän det godkänts av kommissionen om det inte följer ett gruppundantag. Detta förbud kallas för genomförandeförbudet.
 

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Tillsyn över statsstödsreglerna

EU-kommissionen är den enda myndighet som kan godkänna statsstödoch utövar även tillsyn över medlemsstaternas tillämpning av statsstödsreglerna.

Alla myndigheter och beslutande församlingar är skyldiga att följa EU:s statsstödsregler men det är bara regeringen som kan anmäla stöd till kommissionen. Kommuner och myndigheter ska därför informera regeringen om alla stöd som kan komma att prövas av kommissionen för att regeringen ska kunna uppfylla medlemsstatens åtagande. Näringsdepartementet samordnar Regeringskansliets arbete med frågor om statligt stöd.

Av rättspraxis från EU-domstolen följer att svenska domstolar har en skyldighet att säkerställa genomförandeförbudets effektiva genomslag. I statsstöds-utredningens betänkande som lämnades till regeringen i november 2011 (SOU 2011:69) finns en redogörelse för nationella domstolars skyldigheter när det gäller s.k. otillåtet statligt stöd.
 

Transparenslagen

Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. (transparenslagen) genomför EU:s transparensdirektiv som ingår som ett led i EU:s statsstödslagstiftning. Lagens syfte är att ge EU-kommissionen en möjlighet till insyn i om allmänna medel används på ett sätt som kan snedvrida konkurrensen på marknaden. De företag som berörs av lagen ska upprätta en öppen och/eller en separat redovisning för att garantera denna insyn. Enligt transparenslagen ska företagets revisorer lämna ett särskilt revisorsintyg över denna redovisning. Från och med det första räkenskapsår som inleds efter den 1 juli 2013 ersätts det särskilda revisorintyget av en granskningsrapport. Konkurrensverket ansvarar för tillsyn över transparenslagen.
 

Kommunallagen

Stöd från kommun och landsting till enskilda näringsidkare kan även prövas enligt kommunallagen. Enligt kommunallagen är individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare förbjudet om inte synnerliga skäl föreligger.
 

Läs mer om:
Konkurrens
Konkurrensreglerna

Källa
Konkurrensverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar