Utmätning

Utmätning är en svensk juridisk term och innebär att en borgenär (den som lånar ut), begär att kronofogdemyndigheten skall ta egendom, fast eller lös, ifrån gäldenären (låntagaren). Kronofogdemyndigheten kan också besluta om utmätning av lön, vilket innebär att arbetsgivaren tar ett bestämt belopp från den anställdas lön och betalar in den summan till Kronofogdemyndigheten.[1]
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Exekutionstitel

För att kronofogdemyndigheten ska kunna verkställa en utmätning krävs en exekutionstitel av något slag, exempelvis en dom eller ett utslag i mål om betalningsföreläggande. Bara egendom som tillhör gäldenären kan utmätas enligt 4 kap. 17 § utsökningsbalken. Övriga förutsättningar för utmätning är: egendomen måste ha ett förmögenhetsvärde, det finns inga beloppsgränser för vad som får utmätas men överskottet ska göra åtgärden försvarligt, egendomen ska vara möjlig att sälja, utmätningen får inte innebära att en ekonomisk enhet splittras.
 

Exekutiv försäljning

Utmätt egendom ska säljas och borgenärens fordran betalas med de influtna medlen. Egendomen kan bestå av fast egendom eller lös egendom som har ett kommersiellt ekonomiskt bytesvärde. Efter utmätning får gäldenären inte utföra några åtgärder med egendomen till skada för sökanden, 4 kap. 29 § utsökningsbalken. Olovlig överlåtelse blir i princip ogiltig och faller under straffansvar enligt 17 kap. 13 § Brottsbalken. Vanlig lös egendom ska enligt 9 kap. 2 § utsökningsförordningen säljas inom två månader från utmätningen. Att en part överklagar utmätningen innebär inte att försäljningen stoppas, men försäljning kan stoppas efter beslut av tingsrätten (inhibition). Efter fördelning av köpeskillingen tillfaller eventuellt överskott gäldenären
 

Specialexekution

Utmätning får inte förväxlas med konkurs. Utmätning omfattar endast viss individuellt bestämd egendom (så kallad specialexekution), medan vid konkurs är en tvångslikvidation av gäldenärens hela förmögenhet, egendom och utestående fordringar, som tas i anspråk (så kallad generalexekution) av en fordringsägare (borgenär).

Noter
1. ”Utmätning av lös egendom”, Kronofogdemyndigheten
 

Läs mer om:
Civilrätt
Tvångsförsäljning

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar