Vattenverksamhet

Med vattenverksamhet avses

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
  1. uppförande, ändring, lagning och utrivning av dammar eller andra anläggningar i vattenområden, fyllning och pålning i vattenområden, bortledande av vatten från eller grävning, sprängning och rensning i vattenområden samt andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller läge, 
     
  2. bortledande av grundvatten och utförande av anläggningar för detta, 
     
  3. tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden samt utförande av anläggningar och åtgärder för detta, och 
     
  4. åtgärder som utförs för att avvattna mark, när det inte är fråga om avledande av avloppsvatten, eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål (markavvattning).

Som synes en hel mängd åtgärder som betecknas som vattenverksamhet.

En vattenverksamhet får bedrivas endast om dess fördelar från allmän och enskild synpunkt överväger kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av den. Utifrån detta är det lätt att förstå att huvudregeln när det gäller vattenverksamhet är att det krävs tillstånd för det man tänker göra.

En annan viktig del i miljöbalken är hänsynstagandet till fisket. Den som bedriver vattenverksamhet och där fisken kan ta skada är skyldig att utföra anläggningar som underlättar för exempelvis fiskens vandringar. Det kan också vara tal om att sätta ut fisk för att kompensera ett bortfall som vatten- verksamheten orsakar.

Vissa anläggningar måste underhållas för att de inte ska orsaka olyckor. Tänk bara på vad som kan hända om en damm brister. Därför finns en skyldighet att underhålla vattenanläggningar som kan orsaka skada. Händer något är ägaren ersättningsskyldig även om han inte varit vårdslös.

Läs mer om:
Miljöbalken

Lämna en kommentar