Alkoholskatt

Alkoholskatt ska betalas för öl, vin och andra jästa drycker, mellanklassprodukter och etylalkohol som tillverkas i Sverige, som förs in eller tas emot från ett annat EU-land eller som importeras från ett land utanför EU.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Öl, vin och andra jästa drycker, mellanklassprodukter och etylalkohol är så kallade harmoniserade alkoholvaror, vilket innebär att samtliga EU-länder följer samma förfarandebestämmelser vid beskattningen. Skattesatserna bestäms dock av varje enskilt EU-medlemsland.

Med införsel och utförsel menas att varor förs in från respektive förs ut till andra EU-länder.

Med import menas att en alkoholvara förs in till Sverige från tredje land under föutsättning att varan inte omfattas av ett suspensivt tullförfarande eller ett suspensivt tullarrangemang, till exempel transitering. Med import menas också att varan frisläpps från ett sådant förfarande eller ett sådant arrangemang.

Med export menas att en alkoholvara förs ut till tredje land från Sverige eller via ett annat EU-land.

Med EU och EU-land menas de områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde. Med tredje land menas länder och områden utanför punktskatteområdet.
 

Uppskov med skatt

Alkoholskatt ska betalas för alkoholvaror som förs in till Sverige även om varorna redan är beskattade i något annat land. Skatt ska också betalas för alkoholvaror som tillverkas här i landet oavsett om tillverkningen är tillåten eller inte.

Under vissa förutsättningar kan du skjuta upp din skyldighet att betala alkoholskatt vid tillverkning, bearbetning, lagring och flyttning inom och mellan EU-länderna.
 

Alkoholvaror

Du ska betala skatt på de flesta varor som innehåller alkohol, det finns dock vissa undantag.

Alkoholskatt ska betalas för

 • öl
 • vin
 • andra jästa drycker än vin och öl
 • mellanklassprodukter och
 • etylalkohol (både spritdrycker och s.k. teknisk sprit).

Alkoholvaror tillhör de olika varuslagen utifrån de tulltaxenummer som är fastställda i den s.k. Kombinerade nomenklaturen (KN) samt utifrån vissa andra förutsättningar.

Om du är osäker på vilket KN-nummer som din produkt har ska du i första hand be din leverantör om den uppgiften. Om du fortfarande är osäker på vilket KN-nummer din vara faller under kan du kontakta Tullverket.

Om du vet vilket KN-nummer produkten har, men ändå är osäker på hur den ska beskattas ska du kontakta Skatteverket.
 

Varukoder

I de EU-gemensamma datasystemen delar man upp de olika skattepliktiga varorna utifrån olika koder som består av en bokstav och tre siffror (exempelvis B000 för öl eller S200 för spritdrycker). Dessa varukoder bestämmer strukturen och innehållet i de elektroniska meddelanden som utbyts mellan aktörerna och mellan EU-länderna.
 

Undantag

Vissa alkoholvaror är undantagna från skatteplikt. Dessa är

 • s.k. ”fullständigt denaturerad alkohol”
 • alkohol som ingår i vinäger
 • alkohol som ingår i läkemedel
 • alkohol i smakämnen, dock under förutsättning att smakämnet ska användas för tillverkning av livsmedel eller för tillverkning av drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 1,2 volymprocent
 • alkohol som ingår i livsmedel eller som ingrediens i halvfabrikat för tillverkning av livsmedel, dock under förutsättning att alkoholinnehållet i det färdiga livsmedlet inte överstiger 8,5 liter ren alkohol per 100 kg chokladprodukt eller 5 liter ren alkohol per 100 kg av något annat livsmedel
 • alkohol som ingår i en vara som inte är avsedd att ätas eller drickas under förutsättning att den är denaturerad. Med ”denaturerad” menas att man har tillsatt vissa ämnen som gör att alkoholen blir mer eller mindre odrickbar.

Du ska inte heller betala alkoholskatt för varor, som under vissa särskilda förutsättningar, har blivit fullständigt förstörda eller har gått oåterkalleligen förlorade och därigenom blivit oanvändbara som alkoholvaror. Alkoholskatt ska inte heller betalas för varor som är motorbränsle under förutsättning att den ingående alkoholen är denaturerad.
 

Distansförsäljning av alkoholvaror till privatpersoner i Sverige

En distansförsäljare är någon som säljer varor till privatpersoner i Sverige, till exempel via internet, om varorna transporteras direkt från ett annat EU-land till köparen och transporten ordnas av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning.

Den som regelbundet vill sälja alkoholvaror till kunder i Sverige genom distansförsäljning ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket, utse en representant samt ställa en säkerhet för alkoholskatten. Säljaren ska betala både alkoholskatt och moms i Sverige för varorna.

Den som avser att endast vid ett enstaka tillfälle sälja alkoholvaror till Sverige genom distansförsäljning kan istället anmäla sig som ”tillfälligt registrerad distansförsäljare” inför varje enskild transport. Skyldigheten att betala alkoholskatt inträder när alkoholvarorna förs in till Sverige.
 

Godkännande som skattebefriad förbrukare – alkohol

Om du förbrukar alkohol för vissa ändamål i din yrkesverksamhet kan du ansöka om att bli godkänd som skattebefriad förbrukare. Godkännandet medför att du kan ta emot alkoholen utan alkoholskatt från en svensk upplagshavare.

Läs mer om vilka ändamål som du kan få skattebefrielse för, hur du ansöker samt vilka rättigheter och skyldigheter som ett godkännande medför i Skatteverkets broschyr Skattebefriad förbrukare – alkohol (SKV 537).

Du som blir godkänd som skattebefriad förbrukare ska ha en särskild lagerbokföring, där du löpande ska bokföra inköp och förbrukning av alkoholen. Du ska också inventera ditt lager av alkohol regelbundet. Läs med i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:15) och information (SKVM 2005:24) nedan under Rättsinformation.

Om du använder alkoholen för annat ändamål än det som ditt godkännande anger, ska du redovisa och betala alkoholskatt. Ditt godkännande kan också komma att återkallas.

Skattefrihet för universitet, högskolor, apotek eller sjukhus

För högskolor och universitet respektive apotek och sjukhus gäller en generell rätt att köpa alkohol skattefritt från en upplagshavare så länge denna ska användas för vetenskapliga respektive medicinska ändamål. I de fallen gäller alltså inte kravet på att man måste vara godkänd som skattebefriad förbrukare för att få köpa alkohol utan skatt.  Högskolan/universitetet/apoteket/sjukhuset blir skyldigt att betala alkoholskatten om alkoholen används till annat än det skattebefriade ändamålet.

Återbetalning

Du som inte är godkänd som skattebefriad förbrukare eller som upplagshavare har möjlighet att ansöka om återbetalning av alkoholskatten om du har köpt alkoholvaror i beskattat skick som du sedan har använt till något av de skattebefriade ändamålen. Ansökan ska omfatta ett kalenderkvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. Återbetalning medges dock inte om skattebeloppet understiger 1 500 kronor. Kontakta Skatteverket för mer information.
 

Källa:  Skatteverket 2018

 

 

Lämna en kommentar