Reklamskatt

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Nyheter den 1 januari 2017

Från och med den 1 januari 2017 sänks skattesatsen för annonser i periodiska publikationer till 2,5 procent och skattesatsen för övriga annonser och reklam till 7,65 procent.

Gränsen för återbetalning av reklamskatt avseende annonser i självständig periodisk publikation höjs samtidigt från ett belopp som motsvarar en skattepliktig omsättning om högst 50 miljoner kronor till 75 miljoner kronor för ett helt år. Detta innebär att återbetalningen från och med den 1 januari 2017 kan vara maximalt 1 875 000 kr/år.

Gränsen för redovisningsskyldighet för reklamskatt höjs från ett sammanlagt beskattningsvärde per kalenderår på 20 000 kr till 60 000 kr. Motsvarande gräns för annonser i vissa periodiska publikationer är även fortsättningsvis 60 000 kr per publikation.
 

Reklam

Reklam är ett meddelande som används i kommersiell verksamhet och har till syfte att åstadkomma att vara, fastighet, nyttighet, rättighet eller tjänst säljs eller omsätts på annat sätt, vanligtvis mot ersättning. Meddelanden som allmänt sett inte framstår som reklam, till exempel tekniska eller vetenskapliga beskrivningar, prisuppgifter, varudeklarationer, symboler och avbildningar av produkter är ändå reklam om de tagits fram i kommersiellt syfte. Det kan räcka att ett företag på olika platser anslår sitt namn eller sin logotyp utan annan text.

Kommersiell verksamhet är i första hand en verksamhet som bedrivs i vinstsyfte under yrkesmässiga former. Även verksamhet som bedrivs ideellt eller till självkostnad, kan i fråga om reklamskatt, anses som kommersiell om den bedrivs i konkurrens med annan liknande verksamhet som bedrivs i vinstsyfte. Med kommersiell verksamhet åsyftas verksamheten som avses i meddelandet, dvs. normalt reklamköparens verksamhet.
 

Annonser

Annons är ett särskilt utrymme som upplåtits i trycksak för återgivning av text eller bild för annan än utgivaren och sådant utrymme som tagits i anspråk av utgivaren för egen reklam.
 

Du som ska betala skatt

I Sverige ska du betala reklamskatt om du i yrkesmässig verksamhet offentliggör skattepliktig annons eller skattepliktig reklam i annan form än annons. Den är också skattskyldig som i yrkesmässig verksamhet distribuerar annonsblad som förts in till landet utan att reklamskatt betalats vid införseln.

Enligt inkomstskattelagen anses en icke näringsverksamhet vara yrkesmässig när den involverar mer än enstaka tillhandahållande av skattepliktiga annonser eller skattepliktig reklam. Alltså kan ideella föreningar och privatpersoner vara skattskyldiga för reklamskatt. Du har redovisningsskyldighet om det sammanlagda beskattningsvärdet överstiger 60 000 kronor under ett beskattningsår. För annonser i vissa periodiska publikationer är dock gränsen 60 000 kronor per publikation.

Du som är skattskyldig och redovisningsskyldig till reklamskatt ska vara registrerad hos beskattningsmyndigheten. Registrera dig senast två veckor innan verksamheten påbörjas eller övertas. Använd blanketten Registrering Reklamskatt, SKV 5339.

Regler om förhandsbesked finns i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor.
 

Skattesats

Skattesatsen är  7,65 procent. Reklamskatten beräknas i princip på ersättningen för den skattepliktiga prestationen.
 

Källa: Skatteverket 2018

 

Lämna en kommentar