Genmodifierad mat

Alla ska genom tydlig märkning ha möjlighet att göra ett medvetet val mellan produkter som består av, innehåller eller har framställts av GMO och konventionella produkter. Lagstiftningen reglerar genetiskt modifierade organismer, GMO, i både livsmedel och foder. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Regler 

Förordningarna som gäller GMO är:

Förordning (EG) 1829/2003 – om genetiskt modifierade livsmedel och foder.

EG-förordning 1830/2003 –  om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer.

Vad innebär reglerna?
I stora drag innebär lagstiftningen följande:

 • Endast genetiskt modifierade produkter som har godkänts genom den nya lagstiftningen får släppas ut på marknaden i EU.
   
 • Godkännandeprocessen är centraliserad och man strävar efter att den ska vara så öppen som möjligt. Miljöriskbedömningen är offentlig och allmänheten har möjlighet att komma med synpunkter på ansökan.
   
 • Riskbedömningen görs av Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa.
   
 • Innan EU-kommissionen fattar beslut om en genetiskt modifierad produkt ska godkännas, rådgör kommissionen med alla medlemsstater. Beslutet genomförs av EU-kommissionen efter omröstning i Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.
   
 • En genetiskt modifierad produkt ska kunna spåras genom hela livsmedelskedjan. Det innebär att varje företagare har ansvar för att informera nästa led i handelskedjan om livsmedlet består av, innehåller eller är framställd av GMO.
   
 • Alla genetiskt modifierade produkter ska märkas. Regeln omfattar nu inte bara produkter som består av eller innehåller GMO, utan även produkter som framställts av GMO men där inget genetiskt modifierat material finns kvar i produkten.
   
 • Om en konventionell produkt innehåller inblandning av en GMO som är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig, och om inblandningen av GMO understiger 0,9 procent behöver produkten inte märkas. Avsiktlig användning av GMO ska, liksom tidigare, alltid deklareras.

Vem ser till att lagstiftningen följs?
Livsmedelsföretagare på alla stadier i livsmedelskedjan ansvarar för att livsmedel uppfyller kraven i lagstiftningen. De kommunala miljökontoren och, när det gäller större livsmedelsföretag, Livsmedelsverket ska övervaka och kontrollera att företagarna följer lagstiftningen.

I Livsmedelsverkets laboratorium, som är certifierat för att göra analyser av GMO, görs varje år tester för att kartlägga förekomsten av genetiskt modifierat material i både livsmedel och foder i Sverige.
 

Godkännande

Ansökan om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel skickas till en livsmedelsmyndighet i någon av EU:s medlemsländer. Myndigheten skickar sedan ansökan vidare till Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, som kontrollerar att ansökan är komplett. Efsas meddelande om att en ansökan är komplett publiceras bland annat på Livsmedelsverkets webbplats.

Myndigheter kan lämna synpunkter
När Efsa har meddelat att en ansökan är komplett har Efsa sex månader på sig att göra en riskbedömning av produkten. Under den tiden kan myndigheter som har ett ansvar inom GMO-området, till exempel Gentekniknämnden, komma med tekniskt vetenskapliga synpunkter på ansökningarna. Dessa synpunkter lämnas in till Livsmedelsverket.

Konsumenter kan lämna synpunkter
När Efsa är klar med sitt utlåtande publiceras detta på Efsas webbplats. Därefter har vem som helst möjlighet att inom 30 dagar lämna synpunkter på Efsas utlåtande. Synpunkterna skickas direkt till EU-kommissionen. Även om formuläret är på engelska går det bra att skriva sina synpunkter på svenska.

Godkända produkter får säljas inom hela EU
EU-kommissionen ska lägga fram ett förslag till beslut inom tre månader från det att Efsa har publicerat sitt utlåtande. Sedan får EU:s medlemsstater lämna synpunkter på förslaget. Därefter röstar Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, där alla medlemsstater ingår, om EU-kommissionens slutliga förslag ska godkännas. Om förslaget inte får majoritet, vilket det sällan får, går frågan vidare till EU:s ministerråd för beslut.

Om en genmodifierad produkt blir godkänd av EU-kommissionen innebär det att den får säljas i hela EU.

Läs mer om:

Primärproduktion av livsmedel
Alkoholdrycker och sprit
Ekologisk mat – företag
Allergener i livsmedel
Fisk- och vattenbruksprodukter – handelsbeteckningar
Tillsatser i livsmedel
Kosttillskott är ett komplement av näringsämnen
Nya livsmedel – Novel Foods
 

Källa:

Livsmedelsverket

Lämna en kommentar