Investeringar / Kapitalbehov

Beskriv vilka väsentliga investeringar som genomförts, vilka de pågående investeringarna är och vilka planerade investeringar som skall göras.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

För ett nystartat företag eller ett företag i expansion kan det vara bättre att visa på det kapitalbehov som krävs. Gör en sammanställning där kapitalbehovet är fördelat på de närmast kommande åren.

Väsentliga investeringar som genomförts

 • Beskriv de väsentliga investeringar som gjorts de senaste åren:
  – Vad var avsikten med dem?
  – Hur finansierades dessa?
  – Vilka var målen med investeringarna och har de uppfyllts? Om inte, vad beror avvikelsen på?

Pågående investeringar

 • Vilka är de investeringar som pågår just nu (under innevarande år)?
   
 • Vad är det investeringarna avser?
   
 • Vilka är målen med investeringarna? På vilket sätt förbättrar de företagets effektivitet t.ex. bättre produktionskapacitet, ökad kvalitet, rationellare hantering?
   
 • Hur finansieras de?

Planerade investeringar

 • Ge en helhetsbedömning på hur mycket det behöver investeras i de närmaste åren.
   
 • Vad är det investeringarna avser?
   
 • Vilka är målen med investeringarna? På vilket sätt förbättrar de företagets effektivitet, t.ex. bättre produktionskapacitet, ökad kvalitet, rationellare hantering?
   
 • Hur finansieras de?

Företagets kapitalbehov

 • Hur stort är kapitalbehovet de närmaste åren (1-5 år)? Hur är det fördelat per år?
   
 • Beskriv till vad som kapitalet skall användas t.ex. produktutveckling, marknadsföring, etablera säljorganisation.
   
 • Om det är något enskilt större projekt – vem ansvarar för genomförandet, tidplanen och att budgeten följs?
   
 • Beskriv målet med investeringen (-arna).
   
 • Påverkar investeringen (-arna) företagets lönsamhet under utvecklingsskedet?
   
 • När i tiden beräknas de bli lönsamma för företaget?
   
 • Hur sker finansieringen? Vad är återbetalningstiden för det externa kapitalet?
   
 • Beskriv den eventuella risk som investeringen (-arna) innebär för företaget. Kan de äventyra företagets fortlevnad om de ”slår fel”?

Lämna en kommentar