Tillstånd till förenklad deklaration

Du kan ansöka om att få använda en förenklad deklaration när du hänför varor till ett tullförfarande. Det innebär att du i ett första steg lämnar färre uppgifter om din sändning än du skulle ha gjort i en standardtulldeklaration. Resterande uppgifter lämnar du senare i en kompletterande tulldeklaration.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Tillståndskod: EUSDE

Nytt sätt att ansöka från den 2 oktober

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Från och med den 2 oktober 2017 ska du ansöka om tillståndet i EU:s nya tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS.

I den förenklade deklarationen får du utelämna vissa av de uppgifter som ska anges i standarddeklarationen, och även vissa styrkande handlingar. Den kompletterande deklarationen ska du sedan lämna inom tio dagar (för dig som deklarerar på pappersblankett) eller elva dagar (för dig som deklarerar elektroniskt).

Om du inte lämnar in en kompletterande tulldeklaration i tid får du betala förseningsavgift.

För att du ska kunna skicka in en förenklad deklaration för import krävs att företaget har tillstånd till betalningsanstånd.
 

Vem kan få tillstånd?

För att Tullverket ska kunna bevilja ett tillstånd till att använda förenklad tulldeklaration ska den som söker tillståndet uppfylla följande villkor:

 • Företaget ska ha ett Eori-nummer.
 • Företaget ska enligt sina prognoser komma att ha en regelbunden användning av förenklade deklarationer.
 • Företaget ska uppfylla kriteriet om efterlevnad i artikel 39 a i tullkodexen.
 • Företaget ska i tillämpliga fall ha tillfredsställande rutiner för att hantera licenser och tillstånd som har beviljats i enlighet med handelspolitiska åtgärder eller för handel med jordbruksprodukter. Även om du inte hanterar denna typ av varor idag måste du se till att hålla dig uppdaterad om regelverket ändras eller nya varor tillkommer. En ändring skulle kunna medföra att import- eller exportlicenser börjar krävas för dina varor.
 • Företaget ska se till att alla berörda anställda har fått instruktioner om att de ska informera Tullverket när någon upptäcker problem med efterlevnaden av tull- och skatteregler. Det ska också finnas rutiner för att informera Tullverket om sådana problem.
 • Företaget ska i tillämpliga fall ha tillfredställande rutiner för hantering av import- och exportlicenser knutna till förbud och restriktioner. Det innebär bland annat åtgärder för att skilja varor som omfattas av förbud eller restriktioner från andra varor samt åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av sådana förbud och restriktioner. Även om du inte hanterar denna typ av varor idag måste du se till att hålla dig uppdaterad om regelverket ändras. En ändring skulle kunna medföra att import- eller exportlicenser börjar krävas för dina varor.
   

Så här ansöker du

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till webbtjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till webbtjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Systemet för tullbeslut finns inledningsvis bara på engelska. Däremot finns det hjälptexter på svenska här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.
 

Vad gäller när du har fått ditt tillstånd?

Vilka villkor som gäller specifikt för ditt företag framgår av tillståndet. Det gäller bland annat följande uppgifter:

 • Tillståndet gäller endast för den ekonomiska aktör som anges som innehavare i tillståndet. Innehavaren ska fullgöra de skyldigheter som följer av tillståndet.
 • Tillståndet får endast användas för de varor som finns angivna i tillståndet. 
 • Tillståndet får endast användas för de tullförfaranden som finns angivna i tillståndet.

Det är också viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.
 

Tillämpning av tillståndet

När ska den kompletterande deklarationen lämnas?
Om du deklarerar elektroniskt ska du lämna in en kompletterande deklaration senast 11 dagar efter den dag då varan frigjordes. Observera att denna tidsfrist kommer att ändras till 10 dagar när det automatiserade exportsystemet införs och de nationella importsystemen har uppgraderats. Preliminärt kommer detta att ske år 2019.

Om du upprättar din kompletterande deklaration på enhetsdokumentet ska du lämna den till Tullverket senast 10 dagar efter den dag då varan frigjordes.

Om du inte behöver lämna någon kompletterande deklaration framgår detta av ditt tillstånd.

Meddelandetyper
När du lämnar in elektroniska deklarationer ska du använda följande meddelandetyper:

 • Förenklad deklaration: HNU eller HNK
 • Kompletterande deklaration: TNU

Handledningar för elektroniska import- och exportdeklarationer finns i deklarationshjälpen.

Åtgärdsindikatorer (call me-koder)
I de förenklade elektroniska deklarationerna ska du alltid ange en åtgärdindikator. Om du inte gör det kommer ärendet att avvisas av vårt tulldatasystem TDS.
 

Gällande bestämmelser

Tullkodex (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013) artiklarna 23, 44 och 166–167

Kompletteringsförordningen (Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2446) artiklarna 145–147

Genomförandeförordningen (Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 2015/2447) artiklarna 223–225

Tullordningen (TFS 2016:2) 7 kap. 3 §
 

Källa: Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar