Tulltillägg

Du som inte deklarerar tull- och skatteavgifter till Tullverket korrekt får betala en avgift i form av ett tulltillägg. En förutsättning för att Tullverket ska kunna ta ut tulltillägg av ett företag är att företaget är skyldigt att lämna en skriftlig eller elektronisk tulldeklaration som ska ligga till grund för ett beslut om tull. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Situationer som kan leda till tulltillägg

Här följer några exempel på situationer som kan leda till att Tullverket tar ut tulltillägg.

Exempel 1: Oriktiga uppgifter i tulltaxeringen

Om du lämnar oriktiga uppgifter i tulldeklarationen eller låter bli att lämna de uppgifter som krävs för att Tullverket ska kunna fastställa hur mycket du ska betala i tull, kan du få betala tulltillägg. Tulltillägget är 20 procent av den tull som du inte har deklarerat korrekt.
 
För företag som före den 1 januari 2015 var momsregistrerade hos Skatteverket är tulltillägget 10 procent av momsen enligt mervärdesskattelagen (1994:200).

Om Tullverket debiterar tulltillägg på en vara där beslutet om tull har fattats före den 1 januari 2015 gäller delvis andra regler. För ett momsregistrerat företag blir tulltillägget på den undandragna momsen då endast 10 procent, förutsatt att du faktiskt har deklarerat varan, om än på ett felaktigt sätt.

För varor som Tullverket har fattat beslut om tull för före den 1 januari 2015 gäller delvis andra regler. Om ett momsregistrerat företag har deklarerat en vara felaktigt före den 1 januari 2015 blir tulltillägget 10 procent av momsen.

Exempel 2: Ingen kompletterande tulldeklaration

Om du inte skickar in en kompletterande deklaration skickar Tullverket ut ett föreläggande om vite. Om du trots föreläggandet inte skickar in den kompletterande deklarationen beräknar Tullverket hur mycket du ska betala ”på skälig grund”.

Tulltillägget är 20 procent av det belopp som Tullverket fastställer på skälig grund.

Exempel 3: Bristande efterlevnad av tullregler

Om du inte efterlever de skyldigheter du har enligt tullagstiftningen kan du få betala tulltillägg. Det kan handla om att du gör dig skyldig till olaglig införsel, olagligt undandragande från tullövervakning eller använder en oförtullad eller obeskattad vara på ett otillåtet sätt.

Tulltillägget är 20 procent av den tull som du skulle ha betalat.
 

När Tullverket inte tar ut tulltillägg

Om du som är gäldenär, alltså den part som är skyldig att betala tull och skatt när du importerar, upptäcker att ditt företag har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt inte har följt tullagstiftningen kan du rätta den oriktiga uppgiften eller anmäla att du inte har följt tullagstiftningen. Om du gör en rättelse på eget initiativ tar Tullverket inte ut något tulltillägg.

Undantaget är om du gör rättelsen för att du misstänker att Tullverket har inlett en kontroll av ditt företag som kan leda till att vi upptäcker felaktigheten. Då tar Tullverket ändå ut tulltillägg.

Om det har gått mer än tre år från den dag då tullskulden för dina varor uppkom kan Tullverket inte ta ut något tulltillägg.
 

Du kan befrias från tulltillägg

Du kan helt eller delvis befrias från ett tulltillägg om Tullverket bedömer att det är oskäligt att ta ut tulltillägget med fullt belopp.
 

Källa: Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Lämna en kommentar