Frakter

Vid internationell handel känner avtalsparterna oftast inte till de leveransvillkor som gäller på respektive motparts hemmamarknad. Internationell Chamber of Commerce (ICC) utger ett regelverk för internationella leveransvillkor, så kallade Incoterms.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Incoterms är ICC:s officiella regler för tolkning av handelstermer. Den version som nu gäller har beteckningen Incoterms 2010.

Incoterms

Incoterms är internationellt erkända regler vilka beskriver vem som bär ansvaret för varan under transporten och hur länge. Genom att hänvisa till dessa regler kan säljare och köpare undvika onödiga missförstånd.Reglerna har förändrats ett antal gånger under årens lopp för att alltid vara anpassade till utvecklingen av internationell handel. Den version som nu gäller har beteckningen Incoterms 2010. Incoterms är erkända av myndigheter och domstolar världen över.

Det är mycket viktigt att företagen (parterna) skriver kontrakt om vad som ska gälla under transporten. Leveransvillkoret bestämmer vem som ska betala försäkring av varorna under transporten, när risken för varorna övergår från säljaren till köparen m.m.

I Incoterms 2010 anges också att reglerna kan användas inom nationell handel, exempelvis inom Sverige.

Varor transporteras mellan köpare och säljare och det gäller att fastställa vem som står risken för varorna och vem som ska ombesörja och betala för transporten. Detta har betydelse för vilken av parterna som ska lämna uppdraget till en transportör eller en speditör. Vid internationell handel minskar Incoterms risken för missförstånd vilka annars kan leda till framtida juridiska problem. Rekommendationen är att leveransvillkoret anges med 3-ställig kod eller full text på engelska med angivande av ort följt av Incoterms 2010.

När det gäller försäkring tar Incoterms endast upp de fall då säljaren måste teckna försäkring för köparens risk. Egna risker har respektive part att avgöra behovet av försäkring.

Incoterms talar om:

 • Vem som ska betala transporten, försäkring och andra kostnader.
 • Till vilken plats transporten ska ske.
 • Om lastning och lossning ingår.
 • När risken överförs från ena parten till den andra.

Incoterms är indelade i fyra kategorier

E-gruppen
När köparen eller hans ställföreträdare hämtar varorna hos säljaren. Köparen har här allt ansvar. Säljaren säljer varan till köparen från sina lokaler i det egna landet.

F-gruppen
Säljaren ska leverera varorna till ett transportmedel/fordon som är köparens eller som köparen kontrakterat. Kan till exempel vara en båt i en internationell hamn. När varan är lastad övergår risken till köparen. Köparen ordnar och står för kostnaden för huvudtransporten.

C-gruppen
Samma som i F-gruppen, men här är det säljaren som ordnar och står för kostnaden för huvudtransporten. Risken övergår dock till köparen i och med att varan lastats på t ex det fartyg som ska transportera den.

D-gruppen
Här ska säljaren stå för alla kostnader och risker till dess att köparen fått varorna till angiven plats.

Exportrådet brukar råda svenska företag att välja CIF eller CIP vid export och FCA eller FOB vid import. Det svenska företaget betalar då alltid försäkringen under transporten. Detta förfarande ger företaget minst två fördelar:

 • Företaget är säker på att godset verkligen är försäkrat.
 • Företaget kan välja ett försäkringsbolag med vilket man har bra kontakter.

Frakter

Leveransklausulernas betydelse enligt Incoterms

EXW, Ex Works
(Fritt säljarens magasin)

Säljaren är endast skyldig att ha varorna förberedda i lämplig förpackning för avhämtning på sitt företag, samt tala om för köparen när och var varorna kan hämtas. Säljaren har inget ansvar för varorna vid lastningen på det transport- medel som köparen bestämt.

Det är köparen som skall ordna export, import, tullformaliteter samt stå för alla kostnader och risker. EXW är enligt Incoterms det leveransvillkor som ger säljaren det minsta ansvaret. Köparen bör ej använda EXW om han inte har möjlighet att genomföra de formaliteter som krävs för export. EXW kan användas vid alla sorter av transporter.

Försäkring tecknas av köparen.

Köparen står faran för godset under hela transporten.

FCA Free Carrier
(Fritt lastat) (Med angiven plats)

Säljaren skyldigheter upphör när varorna är deklarerade för export och har överlämnats till den transportör som köparen kontrakterat. Därefter övergår risken för skador och förlust av varorna på köparen.

Säljaren ska överlämna varorna, utfärda faktura, deklarera varorna för export och meddela köparen att varorna är levererade. Köparens uppgift är att ordna transport, tala om för säljaren var varorna ska överlämnas samt utföra tull- deklaration för importen. FCA går att använda vid alla former av transporter.

Försäkring kan tecknas av köparen och av säljaren till den angivna platsen.

FAS, Free Alongside Ship
(Fritt fartygets sida) (Med angiven inlastningshamn)

FAS används bara vid sjötransporter.

Säljaren skyldigheter upphör när varorna är placerade vid fartygets sida, på kaj eller pråm, vid den avtalade lastningshamnen. Säljaren ska skriva faktura och tala om för köparen att varorna levererats. Risken för skador och förlust av varorna övergår därefter på köparen.

Efter denna tidpunkt får köparen stå för alla kostnader.

Köparen ska skriva kontrakt angående transport, betala transportkostnaden samt utföra tullformaliteter för export och import. Säljaren ska hjälpa köparen med den dokumentation som kan behövas vid tulldeklarationen för export, om köparen begär detta.

Försäkring kan tecknas av köparen och av säljaren fram till fartyget.

FOB, Free On Board
(Fritt ombord) (Med angiven inlastningshamn)

FOB används bara vid sjötransport.

Säljaren har uppfyllt sin skyldighet när varorna passerat fartygets skeppssida i den inlastningshamn som bestämts. Därefter övergår risken till köparen. Säljaren står för lastningskostnaderna.

Vid FOB skall säljaren deklarera varorna för export samt skriva ut faktura. Säljaren ska också meddela köparen när varorna har levererats.

Transporten ordnas av köparen. Han måste informera säljaren om transporten för att denne ska kunna organisera lastning av varorna.

Köparen står för kostnaderna efter det att varorna passerat skeppssidan och ombesörjer importen av varorna.

Försäkring kan tecknas av köparen och av säljaren fram till fartyget.

CFR, Cost and Freight
(Fri kostnad och frakt) (Med angiven destinationshamn)

CFR används endast vid sjötransport.

Export och transport sköts av säljaren som också står för kostnaderna till ankomsthallen. Säljaren står för risken vid skador och förlust av varorna tills de passerat skeppsrelingen vid lastningshamnen.

Risken övergår på köparen när varorna lastats i lastningshamnen.

Säljaren ska meddela köparen när varorna lastats samt informera om när transportens beräknas ankomma. Ansvaret för tulldeklarationen för importen och avlastningen av varorna i ankomsthallen ligger hos säljaren.

Försäkring kan tecknas av köparen och av säljaren fram till fartyget.

CIF, Cost, Insurance, Freight
(Fri kostnad, försäkring och frakt) (Med angiven destinationshamn)

CIF används bara vid sjötransport.

CIF betyder att båda parter har samma skyldigheter och rättigheter med undantag att säljaren har skyldighet att teckna och betala en sjötransport- försäkring.

Köparen står risken efter det att varorna lastats i avgångshamnen. Detta innebär att vid skador eller förlust så betalar försäkringsbolaget ut ersättning till köparen.

Säljarens är endast skyldig att teckna en försäkring med minimalt skydd. Vill köparen ha en försäkring med utökad täckning skall säljaren ordna det men köparen ska stå för kostnaden, om man inte avtalat något annat i köp-sälj avtalet.

Det är köparen som ska ordna med importen och avlastningen i ankomst- hamnen om det inte ingår i transporten.

Försäkring ska tecknas av säljaren för köparens räkning till angiven destinations hamn.

CPT Carriage Paid To
(Frakt betald till) (Med angiven bestämmelseort)

Det är säljaren som tar hand om exporten och transporten till den plats som avtalats. Säljaren ska tala om för köparen när varorna levererats, skicka ut en faktura och eventuellt andra dokument som avtalats.

Risken är köparens när den första fraktföraren har hämtat varorna, vid en i avtalet angiven tidpunkt. För det mesta sker transporten i containers.

Det är köparen som tecknar försäkring och handhar importen av varorna. CTP kan användas vid alla former av transporter och är brukligt vid tex container- transporter.

Faran övergår då godset avlämnats till den förste fraktföraren. Försäkring kan tecknas av köparen.

CIP, Carriage and Insurance Paid To
(Frakt och försäkring betald till) (Med angiven bestämmelseort)

CIP är liktydigt med CPT förutom att säljaren tecknar en försäkring (med minimalt skydd). Det är säljaren som tar hand om exporten och transporten till den plats som avtalats. Säljaren ska tala om för köparen när varorna levererats, skicka ut en faktura och eventuella andra dokument som avtalats.

Risken är köparens när den första fraktföraren har hämtat varorna, vid en i avtalet angiven tidpunkt. Det sker för det mesta i containers.

Det är köparen som sköter importen av varorna.

Gällande överlåtelse av försäkringsdokument och risker se CIF.

CIP kan användas vid alla former av transport och är vanlig vid container- transporter.

Försäkring ska tecknas av säljaren (för köparens räkning) till angiven destinationsort.

DAF, Delivered At Frontier
(Leverans fritt köparens gräns) (Med angiven leveransort vid gränsen)

När säljaren ska leverera varorna ska de vara deklarerade för export vid exporttull, på den plats/gräns som överenskommits.Säljaren måste tala om för köparen när varorna är levererade.

Det är köparen som står för import och transport från gränsen till slutdestina- tionen. Risken för skador och förlust av varorna övergår på köparen på angiven gränsort.

DAF är vanligt vid järnvägs- eller lastbilstransport, men kan dock användas vid alla former av transporter.

Försäkring kan tecknas av säljaren till gränsorten och av köparen från gränsorten.

DES, Delivered Ex Ship
(Leverans ombord i ankomsthamnen) (Med angiven destinationshamn)

DES används bara vid sjötransport.

Säljarens skyldigheter upphör när varorna ställts till köparens förfogande ombord på fartyget i ankomsthamnen.

Utfärdande av faktura och annan dokumentation som avtalats är säljarens uppgift. Säljaren ska ordna transport och ansvara för varorna tills de levererats (stå för risken) samt avisera köparen när leverans av varorna skett.

Ansvaret (och kostnaden om det ej ingår i transporten) för avlastning av varorna ligger på köparen, som också ska ordna med importen.

Försäkring kan tecknas av respektive part för sin risk.

DEQ, Delivered Ex Quay
(
Leverans på kaj i ankomsthallen) (Tullen betald med angiven hamn)

Vid DEQ gäller samma villkor som vid DES med den skillnaden att säljaren skall leverera varorna vid kaj i angiven hamn.

Detta leveransvillkor har flera varianter:

 • DEQ, with duty paid. Säljaren ska ordna import och betala importavgifter.
 • DEQ, with duty unpaid. Säljaren har inget ansvar för importen.
 • DEQ, duty paid, VAT unpaid. Moms betalas inte av säljaren.
 • DEQ, duty payd, VAT paid. Moms betalas av säljaren.

DEQ används bara vid sjötransport.

Risken övergår då godset ställts till köparens förfogande på kajen i angiven hamn.

Försäkring kan tecknas av säljaren.

DDU, Delivered Duty Unpaid
(Leverans exclusive tull betald) (Levererat oförtullat, med angiven destinations-ort i importlandet)

Varorna ska levereras av säljaren till slutdestinationen. Säljaren står risken och kostnaden för transporten till denna plats. Det är säljarens uppgift att utställa faktura och annan dokumentation om så avtalats, samt underrätta köparen när varorna levererats. Köparen står för importen och betalar dess kostnader.

En variant av DDU är:

 • DDU, VAT paid. Här betalar säljaren moms vid import men utför inte tulldeklarationen för import.

DDU kan användas för alla former av transporter.

Försäkring kan tecknas av säljaren.

Den ena parten står faran för godset under hela transporten, i detta fall säljaren.

DDP, Delivered Duty Paid
(
Leverans inklusive tull betald) (Levererat förtullat, med angiven destinationsort i importlandet)

Säljaren ombesörjer och betalar transport till slutdestinationen samt genomför import av varorna. Säljaren står risken för skador och förlust av varorna tills de nått angiven ort. Utfärdande av faktura och annan dokumentation som avtalats är säljarens uppgift. När säljaren meddelat köparen att varorna levererats överförs risken till köparen.

En variant av detta leveranssätt är:

 • DDP, exclusive VAT and/or taxes.

DDP kan användas vid alla transporter.

Försäkring kan tecknas av säljaren.

Den ena parten står faran för godset under hela transporten, i detta fall säljaren.

Combiterms

Combiterms är en utvecklad och förfinad version som bygger på Incoterms. Combiterms används t.ex. när mer än ett transportsätt används, eller vid samlastat gods.

Källa: Internationell Chamber of Commerce (ICC)

Läs mer om:

Inköpsprocessen
Kravspecifikationen
Anbudsförfrågan
Leverantörsval
Förhandling
Beställning, avtal
Uppföljning

Lämna en kommentar