Offentlig upphandling – Försörjningslagen

Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Försörjningslagens innehåll (SFS 2007:1092)

1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna
bestämmelser

 • Lagens innehåll
 • Lagens tillämpningsområde
 • Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
 • Verksamheter som omfattas av lagen
 • Undantag från lagens tillämpningsområde
 • Allmänna bestämmelser

2 kap. Definitioner

 • Allmänna definitioner

3 kap. Tröskelvärden

 • Tröskelvärdenas storlek
 • Beräkning av värdet av ett kontrakt
 • Förbud i vissa fall mot att dela upp en upphandling
 • Kontrakt som omfattar både varor och tjänster
 • Upphandling av delkontrakt
 • Byggentreprenadkontrakt
 • Varukontrakt som löper på viss tid eller på obestämd tid
 • Varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som skall förnyas
 • Vissa tjänstekontrakt
 • Ramavtal

4 kap. Upphandlingsförfaranden

 • Öppet, selektivt och förhandlat förfarande
 • Tilldelning av kontrakt utan föregående annonsering
 • Projekttävling
 • Inköpscentraler

5 kap. Ramavtal

 • Tillämpliga bestämmelser

5 a kap. Elektronisk auktion

 • Tillämpningsområdet
 • Förfrågningsunderlag
 • Första utvärdering av anbud
 • Inbjudan att lämna nya priser eller värden m.m.
 • Upplysningar till anbudsgivarna
 • Avslutande av en elektronisk auktion

6 kap. Tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor i
förfrågningsunderlag m.m.

 • Tekniska specifikationer
 • Tekniska specifikationer som hänvisar till en standard
 • Tekniska specifikationer i form av prestanda- eller funktionskrav
 • Uppgifter om ursprung, tillverkning m.m.
 • Likvärdiga lösningar
 • Miljömärken
 • Erkända organ
 • Tillhandahållande av tekniska specifikationer
 • Anbud med alternativa utgöranden
 • Underentreprenad
 • Information om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd och arbetsvillkor
 • Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt

7 kap. Annonsering av upphandling

 • Obligatorisk och icke-obligatorisk annonsering av upphandlingar
 • Olika slag av annonsering
 • Inbjudan genom förhandsannonsering att lämna intresseanmälan
 • Annonsering om kvalificeringssystem
 • Annonsering vid förhansinsyn

8 kap. Tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och
anbud m.m.

 • Förhållanden som skall beaktas när tidsfristernas längd bestäms
 • Tidsfrist vid öppet förfarande
 • Tidsfrister vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående annonsering
 • Tidsfrist för att komma in med anbud efter överenskommelse
 • Tidsfrist efter förhandsannonsering
 • Förkortad tidsfrist vid användning av elektroniska medel
 • Minsta tillåtna tidsfrist
 • Förlängning av tidsfrister
 • Tillhandahållande av förfrågningsunderlag vid öppet förfarande
 • Inbjudan att komma in med anbud eller att förhandla
 • Inbjudan efter förhandsannonsering

9 kap. Kommunikation, information och dokumentation

 • Regler för kommunikation
 • Skyldighet att lämna in intyg m.m.
 • Bekräftelse av ansökan om att få lämna anbud
 • Uppgifter från leverantör skall bevaras säkert
 • Öppnande av anbud
 • Rättelse av fel, förtydligande och komplettering
 • Information till leverantörer

10 kap. Uteslutning av leverantörer

 • Omständigheter som skall medföra uteslutning av leverantörer
 • Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantörer
 • Intyg och bevis angående leverantör

11 kap. Kvalificering och urvalsbedömning

 • Inledande bestämmelser
 • Kvalificeringssystem
 • Kvalitativa urvalskriterier

12 kap. Tilldelning av kontrakt

 • Alternativa grunder för tilldelning av kontrakt
 • Viktning av kriterier
 • Onormalt låga anbud

13 kap. Projekttävlingar på tjänsteområdet

 • Tillämpningsområde
 • Tröskelvärden för projekttävlingar
 • Val av deltagare
 • Annonsering
 • Kommunikation och information
 • Juryn och dess sammansättning
 • Juryns beslut

14 kap. Anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land

 • Tillämpningsområdet
 • Anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land får förkastas
 • Företräde vid flera likvärdiga anbud

15 kap. Upphandling som inte omfattas av direktivet

 • Tillämpningsområdet
 • Tillämpliga bestämmelser
 • Upphandlingsförfaranden
 • Beräkning av värdet av ett kontrakt
 • Annonsering
 • Innehåll i en annons m.m.
 • Annonsering vid förhandsinsyn
 • Kommunikationsmedel vid upphandling
 • Tidsfrister för att lämna anbudsansökningar och anbud
 • Mottagande och öppnande av anbud
 • Rättelse av fel, förtydligande och komplettering
 • Kontroll och uteslutning av leverantör
 • Begränsad kontroll
 • Prövning av anbudsansökningar och anbud
 • Tillgång till andra företags kapacitet
 • Alternativa grunder för tilldelning av kontrakt
 • Onormalt låga anbud
 • Dokumentation, underrättelse och förvaring av handlingar
 • Meddelande till kommissionen om resultatet av en upphandling av B-tjänster
 • Projekttävlingar

16 kap. Avtalsspärr, överprövning och skadestånd

 • Avtalsspärr
 • Överprövning
 • Skadestånd

17 kap. Upphandlingsskadeavgift

 • Allmänna bestämmelser om upphandlingsskadeavgift
 • Behörig domstol
 • Avgiftens storlek
 • Tidsfrister för ansökan om avgift
 • Betalning av avgift m.m.

18 kap. Tillsyn

 • Allmänna bestämmelser om tillsyn
 • Föreläggande
 • Behörig domstol

Till lagen hör följande bilagor:

 • Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster) (bilaga 2)
 • Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster) (bilaga 3)
 • Definitioner av vissa tekniska specifikationer (bilaga 4)

Här kan du läsa lagen i sin helhet, finna tröskelvärdenas storlek m.m.:
Lag (2007:1092) om offentlig upphandling

Läs mer om:

Offentlig upphandling – Klassiska lagen
Offentlig upphandling – Upphandlingsprocessen

Lämna en kommentar