Offentlig upphandling – Klassiska lagen

Lag om offentlig upphandling

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Klassiska lagens innehåll (SFS 2007:1091)


1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna
bestämmelser

 • Lagens innehåll
 • Lagens tillämpningsområde
 • Undantag från lagens tillämpningsområde
 • Allmänna bestämmelser

2 kap. Definitioner

 • Allmänna definitioner

3 kap. Tröskelvärden

 • Tröskelvärdenas storlek
 • Kontrakt som subventioneras med mer än hälften av en upphandlande myndighet
 • Beräkning av värdet av ett kontrakt
 • Förbud i vissa fall mot att dela upp en upphandling
 • Upphandling av delkontrakt
 • Byggentreprenadkontrakt
 • Varukontrakt som löper på viss tid eller på obestämd tid
 • Varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som skall förnyas
 • Vissa tjänstekontrakt
 • Ramavtal

4 kap. Upphandlingsförfaranden

 • Öppet, selektivt och förhandlat förfarande samt konkurrenspräglad dialog
 • Förhandlat förfarande med föregående annonsering
 • Förhandlat förfarande utan föregående annonsering
 • Projekttävling
 • Konkurrenspräglad dialog

5 kap. Ramavtal

 • Tillämpliga bestämmelser
 • Tilldelning av kontrakt
 • Ramavtalets löptid
 • Ramavtal med en enda leverantör
 • Ramavtal med flera leverantörer

5 a kap. Elektronisk auktion

 • Tillämpningsområdet
 • Förfrågningsunderlag
 • Första utvärdering av anbud
 • Inbjudan att lämna nya priser eller värden m.m.
 • Upplysningar till anbudsgivarna
 • Avslutande av en elektronisk auktion

6 kap. Tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor i
förfrågningsunderlag m.m.

 • Tekniska specifikationer
 • Tekniska specifikationer som hänvisar till en standard
 • Tekniska specifikationer i form av prestanda- eller funktionskrav
 • Uppgifter om ursprung, tillverkning m.m.
 • Likvärdiga lösningar
 • Miljömärken
 • Erkända organ
 • Anbud med alternativa utgöranden
 • Underentreprenad
 • Information om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd och arbetsvillkor
 • Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt

7 kap. Annonsering av upphandling

 • Obligatorisk och icke-obligatorisk annonsering av upphandlingar
 • Information om planerade upphandlingar (förhandsannonsering)
 • Annonsering om resultatet av en upphandling (efterannonsering)
 • Annonsering vid förhandsinsyn

8 kap. Tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och
anbud m.m.

 • Förhållanden som skall beaktas när tidsfristernas längd bestäms
 • Tidsfrist vid öppet förfarande
 • Tidsfrist vid selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog och förhandlat förfarande med föregående annonsering
 • Tidsfrist efter förhandsannonsering
 • Förkortad tidsfrist vid användning av elektroniska medel
 • Förlängning av tidsfrister
 • Förkortade tidsfrister på grund av tidsbrist i vissa fall
 • Tillhandahållande av förfrågningsunderlag vid öppet förfarande
 • Inbjudan att komma in med anbud, att förhandla eller att föra dialog

9 kap. Kommunikation, information och dokumentation

 • Regler för kommunikation
 • Skyldighet att lämna in intyg m.m.
 • Bekräftelse av ansökan om att få lämna anbud
 • Uppgifter från leverantör skall bevaras säkert
 • Öppnande av anbud
 • Rättelse av fel, förtydligande och komplettering
 • Information till leverantörer
 • Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
 • Protokoll
 • Bevarande av handlingar

10 kap. Uteslutning av leverantörer

 • Omständigheter som skall medföra uteslutning av leverantörer
 • Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantörer
 • Intyg och bevis angående leverantör

11 kap. Kontroll av leverantörers lämplighet och val av deltagare
m.m.

 • Inledande bestämmelser
 • Begränsning av antalet anbudssökande i upphandlingsförfaranden
 • Krav på registrering
 • Leverantörers ekonomiska ställning
 • Teknisk och yrkesmässig kapacitet
 • Tillgång till andra företags kapacitet
 • Leverantörers yrkeskunnande
 • Kvalitetssäkringsstandarder
 • Standarder för miljöledning
 • Officiella förteckningar
 • Begränsad kontroll

12 kap. Tilldelning av kontrakt

 • Alternativa grunder för tilldelning av kontrakt
 • Viktning av kriterier
 • Onormalt låga anbud

13 kap. Byggkoncessioner

 • Tillämpningsområde
 • Annonsering
 • Tidsfrister för ansökan om att tilldela en byggkoncession
 • Underentreprenad
 • Koncessionshavarens skyldigheter
 • Företag som går samman och anknutna företag

14 kap. Projekttävlingar på tjänsteområdet

 • Tillämpningsområdet
 • Tröskelvärden för projekttävlingar
 • Val av deltagare
 • Annonsering
 • Kommunikation och information
 • Juryn och dess sammansättning
 • Juryns beslut
 • Tjänstekontrakt som följer på en projekttävling

15 kap. Upphandling som inte omfattas av direktivet

 • Tillämpningsområdet
 • Tillämpliga bestämmelser
 • Upphandlingsförfaranden
 • Beräkning av värdet av ett kontrakt
 • Annonsering
 • Innehåll i annonser, m.m.
 • Kommunikationsmedel vid offentlig upphandling
 • Tidsfrister för att lämna anbudsansökningar och anbud
 • Mottagande och öppnande av anbud
 • Rättelse av fel, förtydligande och komplettering
 • Kontroll och uteslutning av leverantörer
 • Begränsad kontroll
 • Prövning av anbudsansökningar och anbud
 • Tillgång till andra företags kapacitet
 • Alternativa grunder för tilldelning av kontrakt
 • Onormalt låga anbud
 • Dokumentation, underrättelse och förvaring av handlingar
 • Meddelande till kommissionen om resultatet av en upphandling av B-tjänster
 • Projekttävlingar

16 kap. Avtalsspärr, överprövning och skadestånd

 • Avtalsspärr
 • Överprövning
 • Skadestånd

17 kap. Upphandlingsskadeavgift

 • Allmänna bestämmelser om upphandlingsskadeavgift
 • Behörig domstol
 • Avgiftens storlek
 • Tidsfrister för ansökan om avgift
 • Betalning av avgift m.m.

18 kap. Tillsyn

 • Allmänna bestämmelser om tillsyn
 • Föreläggande
 • Behörig domstol

Till lagen hör följande bilagor:

 • Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster) (bilaga 2)
 • Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster) (bilaga 3)
 • Definitioner av vissa tekniska specifikationer (bilaga 4)

Här kan du läsa lagen i sin helhet, finna tröskelvärdenas storlek m.m.:
Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Läs mer om:

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Offentlig upphandling – Försörjningslagen
Offentlig upphandling – Upphandlingsprocessen

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar