Vårt företag – vad är vår styrka respektive svaghet

Då man går igenom det egna företagets förutsättningar för att lyckas på marknaden är det viktigt att vara ärlig och objektiv. Det gäller att analysera företagets starka och svaga sidor samt se de möjligheter och hot som finns. Naturligtvis gäller det att förstärka och befästa de starka sidorna, utveckla de svaga sidorna till att bli starkare, utnyttja de möjligheter som finns samt undvika/avvärja hot. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Företagsanalys

Börja företagsanalysen på den strategiska nivån för att efter hand hamna nere på den enskilda produkten eller tjänsten och till sist förhållandet till leverantörer, distributörer och kunder (se respektive avsnitt – länkarna till vänster).

Även om företaget är litet, kanske bara består av dig, är de flesta punkterna relevanta. Försök även att tänka i ett ”microperspektiv”. Ta exempelvis företagets lokalisering. Finns företaget på rätt gata, inom rätt stadsdel?

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Affärsidé och strategier

Vilka är de styrkor och svagheter som existerar i nuvarande affärsidé och strategier? Strategierna (riktlinjerna) för hur vi ska uppfylla affärsidén sätts långsiktigt.

Företag lägger ofta upp strategier inom vanligtvis följande områden:

 • Marknadsstrategi, företaget koncentrerar sig på ett produktsegment och/eller marknadssegment, företaget gör en produktspecialisering som innebär att man täcker fler marknader med samma produkt, företaget gör en marknadsspecialisering vilket innebär att man tillgodoser en marknad med flera produkter, företaget gör selektiv specialisering som innebär att man arbetar på några produkt-/marknadssegment eller företaget arbetar heltäckande d.v.s. man bearbetar alla marknader med alla produkter.
   
 • Prisstrategi, högprislinje, lågprislinje eller differentierad prissättning.
   
 • Sortimentsstrategi, ett brett utbud av produkter (t.ex. stormarknader) eller ett smalt men djupare sortiment (t.ex. fackbutik).
   
 • Produktstrategi, vald nivå på kvalitet, serviceutbudets omfattning, leda utvecklingen eller förbättra existerande.
   
 • Distributionsstrategi, försäljning via grossist, egen säljkår, använda agenter, postorder etc.
   
 • Tillväxtstrategi, produktutveckling d.v.s. företaget växer genom att utveckla nya produkter på den befintliga marknaden, marknadspenetration som innebär att företaget satsar på att öka sin marknadsandel på befintlig marknad och med befintliga produkter, marknadsutveckling som innebär att företaget söker nya marknader för sina befintliga produkter m.m.
   
 • Personalstrategi, t.ex. vidareutveckla befintlig personal alternativt rekrytera färdigutbildade, hög lön i kombination med andra förmåner för att rekrytera de bästa ”hjärnorna”.
   
 • Reklamstrategi, på vilket sätt företaget gör för att bli känt t.ex. massiv annonsering alternativt att långsamt bygga upp goda affärskontakter.
    

Ekonomiska förutsättningar

Vilka ekonomiska resurser företaget har tillgängligt. Behöver inte enbart vara de pengar företaget har på banken utan även andra finansiella möjligheter, till exempel att få lån, exportkrediter, bankgarantier.
 

Lokalisering

Finns företaget på rätt plats i förhållande till sin marknad. Analysera fördelar respektive nackdelar med den nuvarande lokaliseringen.
 

Goodwill, know-how

På vilket sätt uppfattas företaget av kunden/marknaden. På vilken nivå ligger kunskapen i företaget inom verksamhetsområdet.
 

Ägarbild och samarbetspartners

Vilka möjligheter eller begränsningar skapar dessa. Har man rätt samarbetspartners med tanke på vilka strategiska beslut som fattas.
 

Styrelsen

Är företagets styrelse rätt sammansatt och finns den kompetens som företaget behöver för att utvecklas.
 

Organisation

Hur är företaget organiserat. Är organisationen lämplig för att uppfylla affärsidén. Är dimensioneringen på olika avdelningar i företaget de rätta så att en balans råder.
 

Personal

Finns rätt kompetens, är åldersstrukturen rätt, vilken ledarstil råder, centraliserade eller decentraliserade beslut etc.
 

Produktutveckling/tjänsteutveckling

Leder företaget utvecklingen, följer andra etc. På vilket sätt sker produktutvecklingen, i egen regi eller tillsammans med andra.
 

Produktionsprogram/tjänsteutbud

Har företaget rätt bredd och djup i sitt utbud så att det stämmer överens med affärsidén och marknadens behov. Analysera även agenturer, licenser, patent, mönsterskydd m.m.
 

Produktionsapparaten

Är den dimensionerad, tillräckligt flexibel, för att möta förändringar. Vilka möjligheter har företaget att ta en viss ordervolym etc.
 

Beroende

Hur mycket är företaget beroende av leverantörer, underleverantörer, distributörer. Vilka alternativ finns vid problem, t.ex. vid leveransstörningar, kvalitetsproblem.
 

Kunderna

Hur ser företagets kundstruktur ut. Är försäljningen fördelad på många kunder eller finns det en eller ett fåtal som står för den största delen.
 

Nätverk

Vilka (affärs)nätverk deltar företaget i. Behöver något utvecklas eller behöver företaget gå in i ett nytt. Allt från formellt ingående i branschförbund till lokala nätverk t.ex. hantverksförening, cityförening.

Att analysera det egna företaget ska vara en ständigt pågående process. Det gäller inte bara att vara medveten om t.ex. eventuella svagheter. Det är viktigt att göra en handlingsplan för hur detta ska åtgärdas.

För att få en bra och jämförande bild mot konkurrenterna gäller det att skapa en modell, där t.ex. produkten eller tjänsten jämförs på olika punkter. En sådan modell blir många gånger individuell och passar endast företagets produkt eller tjänst. Utgå alltid från kundens/marknadens behov. Även om ditt eget företag tycker sig ha en styrka i någonting kanske kunderna ”inte bryr sig” om just detta.

Jämförelsemallar

Här följer några exempel på generella mallar som kan användas vid jämförelser. (Se även produkt- och marknadsmatrisen som finns beskriven under rubriken ”Kunderna”)

Profildiagram. För att mäta attityder från kunder (kan även användas på den egna personalen och jämföras med vad kunderna tycker).

Profildiagram

Jämförelse med konkurrents produkt

Konkurrents produkt

Jämförelse med konkurrents tjänst tex utbildning

Konkurrents tjänst

Värderingsmall

Värderingsmall

A. Där egenskapen är viktig och vi är bra på detta för produkten/tjänsten.
B. Där egenskapen är viktig och vi är dåliga på detta för produkten/tjänsten.
C. Där egenskapen är mindre viktig och vi är bra på detta för
produkten/tjänsten.
D. Där egenskapen är mindre viktig och vi är dålig på detta för
produkten/tjänsten.

Är egenskapen viktig för kunden så gäller det att försöka hamna i A-området.

Marknadspositioneringsdiagram

Marknadspositioneringsdiagram

Marknadspositioneringsdiagram

Läs mer om:

Kunderna – vilka är de?
Vilka är konkurrenterna?
Leverantörerna
Distributionen
Omvärlden – vad är det som påverkar vårt företag?

Affärsidé
Mål
Strategi
Handlingsplan
Uppföljning

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar