Omvärlden – vad är det som påverkar vårt företag?

Du och ditt företag påverkas ständigt av händelser i omvärlden. Det är händelser som företaget i praktiken inte kan påverka. Dessa händelser kan både utgöra ett hot mot företagets existens men också skapa nya möjligheter för företaget.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Att företag måste planera för konjunktursvängningar är det första de flesta tänker på. Men det finns mycket mer som påverkar företaget både på kort respektive lång sikt.
 

Finns mycket som påverkar

Kostnaden för t.ex. energi, bensin, olja, har fluktuerat mycket under många år. Höga energikostnader missgynnar naturligtvis energiintensiv industri men skapar möjligheter för företag som med olika produkter kan skapa en minskad energikostnad.

Om vi tar detta med energikostnad som exempel så tänker många företagare att en prishöjning även drabbar konkurrenterna på samma sätt. Hur den ökade kostnaden slår bland konkurrenterna kan dock vara väldigt olika. Detta beror på hur företagen tidigare agerat. Kanske har de investerat i annan uppvärmning, köpt bensinsnåla bilar, övergått till en energisnålare produktionsprocess o.s.v.

Det är viktigt att ditt företag har grepp om vilka omvärldsfaktorer som påverkar mest och ha en handlingsplan i beredskap om vissa förutsättningar ändras.

Försök att analysera vad det är som sker på kort respektive lång sikt. Modet varierar från år till år medan vårt miljöengagemang har ökat stadigt under en lång följd av år.

I nulägesanalysen tittar företaget på alla de omvärldsfaktorer som påverkar företaget och hur dessa faktorer förväntas ändras under den närmaste framtiden. Börja med att analysera den faktor som förväntas påverka företaget mest och forsätt sedan med den faktor som påverkar näst mest och så vidare. Glöm inte att flera omvärldsfaktorer kan samverka och därigenom förstärka eller minska en möjlighet eller ett hot mot företaget.

Här följer exempel på de vanligaste omvärldsfaktorerna som brukar påverka företaget på olika sätt:

 • Nya (förändrade) lagar och förordningar. Vad innebär den nya marknadsföringslagen för mitt företag? Produktansvarslagen, hur berör det vårt företag? Det är viktigt att hålla reda på lagar och förordningar som reglerar företagets produkter/tjänster. Den nya lagen om obligatoriska vinterdäck skapade möjligheter för däcktillverkarna och däckverkstäderna.
   
 • Politiska beslut. Politiker stiftar lagar men agerar även både nationellt och lokalt. En höjning av arbetsgivareavgiften ökar kostnaderna, ett beslut om en ny vägsträckning kan vara dödsstöten mot flera företag. Subventioner, anslag, etableringsstöd mm kommer och går och skapar ständig obalans mellan företag.
   
 • Konjunkturerna. Konjunktursvägningar sker både på nationell och internationell nivå. Det är inte alltid som dessa sammanfaller. Det finns konjunktursvängningar inom branscher och de behöver inte sammanfalla med andra konjunkturcykler. För vissa verksamheter sker kraftiga svängningar även under ett år.
   
 • Teknologisk utveckling. Dagens teknologi är kanske omodern imorgon. Utvecklingen sker snabbt och det är inte bara inom IT-sektorn. Sök efter de teknologiska genombrott som sker. En förbättring eller uppfinning inom ett område kanske kan utnyttjas av ditt företag även om ni arbetar inom ett helt annat område.
   
 • Produkt-/typgodkännande. Krav på märkning t.ex. CE-märkning, uppfyllande av olika säkerhetskrav som utfärdas och regleras av myndigheter.
   
 • Attityder och värderingar. Förändringar i den allmänna opinionen som kan förstärka, försvåra eller försena olika aktiviteter.
   
 • Trender och modesvängningar. Dessa påverkar kundernas produktval.
   
 • Massmedia. På vilket sätt behandlas branschen (eller produkten) i massmedia. Är det i positiv eller negativ ton. Mängden artiklar etc. talar om hur ”het” branschen är.
   
 • Internet. Har skapat helt andra förutsättningar för många företag. Elektroniskt överförda dokument, bankärenden, hämtning av musik, e-learning, e-handelsföretag som säljer fysiska produkter, streamingtjänster, sociala medier som påverkar på olika sätt m.m.
   
 • Klimatet. Bra eller dålig sommar! Stor betydelse för researrangörer och jordbrukare. Dålig sommar brukar gynna butiker och stormarknader etc.
   

Läs mer om:

Vårt företag – vad är vår styrka respektive svaghet
Kunderna – vilka är de?
Vilka är konkurrenterna?
Leverantörerna
Distributionen

Affärsidé
Mål
Strategi
Handlingsplan
Uppföljning

Lämna en kommentar