Kvittning

Kvittning är en form av betalning. Om du inte har betalat ränta för ett lån i tid, kan banken göra ett uttag från ditt bankkonto. Skulden har då kvittats mot pengarna som togs från kontot.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Kvittning

När får banken kvitta?

För att banken ska ha rätt att kvitta krävs att deras fordran är klar och förfallen. Dessutom måste kunden ha ett konto i samma bank. Att fordran är klar innebär att kunden och banken inte är oense om skuldens storlek. Att den är förfallen betyder att banken inte har fått betalningen tillhanda på förfallodagen.

Kvittning får inte ske mot lönemedel

I regel får banken inte kvitta sin fordran mot exempelvis lön, pension, studiemedel eller barnbidrag. Pengar som är avsedda för löpande utgifter och får allstå inte röras. Men det finns undantag, då kvittning kan ske även mot lönemedel eller motsvarande:

  1. Om kontot är övertrasserat, det vill säga kunden har tagit ut mer pengar än vad som fanns på kontot. Kvittning får då ske med det belopp som motsvarar övertrasserat belopp.
  2. Om banken fått medgivande till kvittningen från kontohavaren.

Observera också att banken kan kvitta mot pengar på ett lönekonto om kontot innehåller sparmedel. Det är alltså inte kontoformen som avgör om kvittning får ske.

Hänsyn ska tas till kontohavaren

När banken genomför en kvittning bör det ske med försiktighet, omdöme och med hänsyn till kontohavaren. Detta innebär bland annat att banken i första hand bör välja ett konto där kvittningen får minst negativ betydelse för kontohavaren.

Banken ska meddela kunden

När banken kvittat ska den omedelbart meddela kontohavaren om att kvittningen har genomförts och anledningen till att banken kvittat. Kvittning bör främst användas av banken när kontohavaren inte betalar frivilligt.

Kvittning bör inte ske mot exempelvis check

Pengar som banken tagit emot för att utföra ett betalningsuppdrag bör inte utnyttjas till kvittning. Banken bör inte heller kvitta mot en check, postväxel eller annan anvisning som kontohavaren lämnar in för inlösen.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

 

Lämna en kommentar