Medicinsk invaliditet – vuxen

Ersättning för medicinsk invaliditet betalas ut om den försäkrade får en bestående funktionsnedsättning till följd av en ersättningsbar händelse.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Ersättningen betalas ut med ett engångsbelopp. Det är vanligt att det i försäkringsvillkoret anges att invaliditetsgraden bedöms tidigast ett år efter att sjukdomen blev aktuell eller olycksfallet inträffade. Beroende på sjukdom eller olycksfallsskada kan det ta längre tid innan tillståndet blir stationärt och invaliditetsgraden kan bedömas.

Invaliditetsgraden bedöms utifrån ett tabellverk som är gemensamt för hela branschen. Trots detta kan bolagens bedömningar av invaliditetsgraden skilja sig åt. För vissa sjukdomar och skador finns ett spann inom vilket bolaget gör sin bedömning av invaliditeten.

Ersättningsnivån för medicinsk invaliditet är beroende av vilket försäkringsbelopp du valt och vilken grad av invaliditet som fastställs. Om försäkringsbeloppet till exempel är 800 000 kr blir ersättningen vid 10% invaliditet 80 000 kr. Vid invaliditetsgrad över 20% ger många bolag en tilläggsersättning som ger en högre ersättning.

Hos de flesta bolagen sänks försäkringsbeloppet med stigande ålder, så kallad avtrappning. I gruppersonförsäkringar kan avtrappningen börja redan vid 30 års ålder. Hur stor sänkningen är varierar mellan bolagen, men ofta är den flera procent per år. På grund av sänkningen får en 60-åring enligt exemplet ovan 60 000 kr i invaliditetsersättning om sänkningen är 5% per år från 56 års ålder.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar