Val av olycksfallsförsäkring

Här får du information om vad du bör tänka på när du väljer försäkring, vad som är ett olycksfall och vad du kan få ersättning för.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Guide vid val av olycksfallsförsäkring

Har du råkat ut för ett olycksfall och fått en kroppsskada kan en olycksfallsförsäkring komplettera den ersättning du får från samhället för din skada. Ta först reda på om du omfattas av en olycksfallsförsäkring, genom till exempel din arbetsgivare, facket eller om du är medförsäkrad i din partners försäkring.

Fundera på om det skydd du har är tillräckligt. Du kan få ersättning, för till exempel medicinsk invaliditet, från flera försäkringar för samma olycksfallsskada. Därför kan du ha flera olycksfallsförsäkringar. Tänk på att försäkringarna kan ha olika innehåll och att du kan välja olika försäkringsbelopp, som påverkar invaliditetsersättningarnas storlek. En privat olyckfallsförsäkring kan sägas upp när som helst under försäkringstiden. Tänk på att en gruppförsäkring upphör när du inte längre är medlem i gruppen.

När du ska välja olycksfallsförsäkring är det viktigast att jämföra hur ersättningen för medicinsk och ekonomisk invaliditet ser ut.

Olycksfallsbegreppet

En vanlig definition av olycksfall i försäkringsvillkoren är en kroppsskada, som drabbat dig ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. En olycksfallsskada kan till exempel vara om du snubblar på en sten och skadar foten, men inte om du får en muskelbristning när du springer.

Olycksfallsförsäkringens innehåll

Medicinsk invaliditet kan betalas ut om du får en bestående funktionsnedsättning till följd av ett olycksfall. Försäkringsbolagen har ett gemensamt tabellverk som används vid bedömning av invaliditetsgraden. Till exempel ger en amputation av ett ben vid knät 12 procents invaliditet om protesen fungerar bra, blindhet ger 68 procents invaliditet. Ca 90 procent av alla medicinska invaliditetsersättningar som betalas ut har invaliditetsgrader under 15 procent.

Ekonomisk invaliditet betalas ut om du får en bestående arbetsoförmåga på grund av ett olycksfall som lett till att du endast kan arbeta som mest halvtid på grund av ditt handikapp. Alla olyckfallsförsäkringar har inte denna ersättning i sina villkor.

Vårdkostnadsersättning ingår i många olycksfallsförsäkringar. Nödvändiga och skäliga kostnader för vård, behandling, medicin och resor till och från vård och behandling kan ersättas. Privat sjukvård och vård utanför Norden ersätts inte. Rätten till ersättning upphör vanligen mellan tre till fem år efter skadan och när medicinsk invaliditet fastställts.

Sveda och värk. Ersättning för sveda och värk finns inte i de flesta olycksfallsförsäkringar.

Dödsfallsbelopp är ett engångsbelopp som betalas ut till dina efterlevanden om du dör på grund av ett olycksfall under försäkringstiden.

Exempel på annat innehåll i olycksfallsförsäkringen är ersättning i form av ett engångsbelopp om du råkar ut för till exempel brännskada eller benbrott. Försäkringen kan också innehålla krishjälp om du på grund av ett olycksfall är i behov av samtalsstöd.

Begränsningar

Olycksfallsförsäkringar har begränsningar. Det är endast olycksfallskador som inträffat under försäkringstiden som kan ersättas, det vill säga inte skador du redan känner till. Skadan måste dessutom anses vara ett olycksfall enligt försäkringsvillkoret, det vill säga en kroppsskada som drabbat dig ofrivilligt genom plötslig yttre händelse.

Tänk på att det är vanligt med undantag för riskfyllda aktiviteter. Om du utövar någon aktivitet/sport bör du kontrollera om försäkringen täcker olycksfall i samband med denna.

Försäkringsbelopp

När du ska teckna en försäkring måste du välja försäkringsbelopp. Bolagen erbjuder försäkringar på mellan 200 000 kronor och 2 000 0000 kronor. Många väljer att teckna en försäkring på 20 prisbasbelopp (880 000 kr 2012). Försäkringsbeloppet har betydelse för hur stor invaliditetsersättning som kan betalas ut.

Omfattas du av en gruppförsäkring så har försäkringen som ingår i medlemsavgiften ofta ett lågt försäkringsbelopp (ca 200 000 kr). Ofta kan du välja att höja försäkringsbeloppet och betala en premie för det.

Det är vanligt att försäkringsbeloppet sänks från en viss ålder. Ta reda på från vilken ålder och med vilken procentsats försäkringsbeloppet sänks. I förköpsinformationen och i försäkringsvillkoret kan du läsa om detta. Det kan vara stora skillnader mellan olycksfallsförsäkringarna.

Exempel: Om försäkringsbeloppet 880 000 kr sänks med 5 % per år från 51 årsdagen blir försäkringsbeloppet vid 65 år 220 000 kr. Om du till exempel amputerar benet vid knäet och har en protes med bra funktion blir invaliditetsgraden 12 % och ersättning för medicinsk invaliditet vid 51 års ålder 105 600 kr (12%x 880 000 kr) och vid 65 års ålder 25 680 kr (12% x 214 000 kr)

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar