Mer om kontokort

Kontokort är ett kort med ditt namn och kortnummer präglat på kortet. Du kan använda kortet för att betala varor och tjänster på inköpsställen som accepterar kortet som betalningsmedel.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Mer om kontokort

Debetkort

Debetkort är beteckningen på kort där beloppet dras från (debiteras) kortinnehavarens tillgångar (behållning) på kontot. Om kortet är knutet till ett konto i en bank (med eller utan en kredit knutet till kontot) brukar beteckningen bankkort användas.

Betalkort

Betalkort används som benämning på kort där kortinnehavaren enligt kontovillkoren beviljas anstånd, vanligtvis 30-45 dagar, med betalning av det belopp som påförts kontot under en viss period. När innehavare av betalkort använder kortet för att betala en vara eller tjänst debiteras beloppet automatiskt kortinnehavarens konto eller faktureras (dvs en räkning skickas) för inbetalning samma månad eller månaden efter inköpet. Betalkort kan också i vissa fall, vilket i så fall framgår av avtalsvillkoren, omvandlas till kreditkort. Det innebär att kunden får betala ränta på en utnyttjad kredit. Betalkortet omvandlas till kreditkort antingen genom att kunden betalat för sent och därmed inte följt betalningsvillkoren för betalkortet eller om kunden valt att betala ett lägre belopp och på så vis delat upp betalningen av fakturabeloppet.

Några bra tips innan du läser vidare

Jämför räntor på privatlån & bolån

Jämför räntor på företagslån

Det är gratis att använda tjänsterna för att jämföra räntor hos både Compricer och Lendo.

Kreditkort

Kreditkort används som benämning på kort där betalning vid ett köp påförs ett skuldkonto. Till skillnad mot vid betalkort betalar i allmänhet kortinnehavaren ränta från inköpsdagen. Det finns mellanformer där kontot dels är ett tillgångskonto, dels har ett medgivet kreditutrymme. I sådana fall tas ett uttag från tillgångarna på kontot så länge dessa räcker och därefter belastas krediten. I dessa fall kan kontohavaren vid köpet ange om tillgångskontot eller kontokrediten skall belastas. Köpet debiteras kontot den dag köpet sker. Därför måste det finnas pengar på kontot på köpdagen trots att betalningen i vissa fall bokförs senare. Saknas tillräckligt med pengar på kontot på köpdagen kan kunden drabbas av överdragsavgifter. Debetkort, betalkort och kreditkort är ofta förenade med vissa andra tjänster, till exempel möjligheten att med hjälp av kortet få ut kontanter från uttagsautomater och/eller använda kortet utomlands.

Uttagskort

Renodlade uttagskort utan någon koppling till ett betalningssystem är på väg bort och i dagsläget så finns det ingen kortutgivare som ger ut nya uttagskort. Däremot går de allra flesta kontokorten att använda till kontantuttag i uttagsautomater. I de fallen så belastas antingen ett anslutet konto som du har i en bank eller belastar ett skuldkonto som löper med ränta. Varje kort har en särskild, i regel fyrsiffrig, kod som skall knappas in vid uttag i automat. Vid behörighetskontrollen, som görs maskinellt, kontrolleras att kort och inknappad kod överensstämmer. Uttaget registreras på kundens konto eller skuldkonto. Det finns vissa begränsningar när det gäller hur mycket pengar som kan tas ut vid varje uttag och/eller under en angiven tidsperiod. Dessa variationer förekommer mellan olika banker och inom respektive bank för olika kundkategorier och kan ändras löpande av banken. I samband med uttag i automat får kunden vanligtvis en minneslapp som visar uttagets storlek, hur mycket som finns kvar på kontot (saldobesked), samt datum och klockslag då uttaget gjorts. Det finns ofta även en möjlighet att utan samband med uttag få en kontouppgift som visar kontobehållning samt de senaste fem transaktionerna (händelserna) på kontot. Bankkort med VISA eller MasterCard kan användas i alla bankers automater.

Reservering

Vid kortköp görs i regel en reservering av beloppet på ditt konto i samband med att täckningskontroll görs. När köpet slutligt bokförs på kontot skall reserveringen automatiskt tas bort. Det inträffar ibland – av olika skäl – att detta inte fungerar varvid kontot under en period av upp till fem dagar kan vara belastat med det dubbla köpbeloppet. Kontakta då din bank som ”manuellt” tar bort reserveringen.

Reklamation av kort- och automattjänster

Finansinspektionen har givit ut ett allmänt råd angående kort- och automattjänster. Detta allmänna råd tar sikte på situationer då kontohavaren reklamerar fel vid användning av tjänsterna. Vid sådan reklamation bör banken göra en teknisk undersökning som bör omfatta granskning av underlag för automatuttaget och bankautomatsystemets funktionssätt vid uttagstillfället. Kunden bör få information om resultatet av utredningen. Om banken konstaterat att det inte förekommit något tekniskt fel och kontohavaren står fast vid sin reklamation bör banken göra en utredning av omständigheterna i övrigt för att så långt som möjligt få händelsen klarlagd. Om banken efter en bedömning av utredningsmaterialet (tekniska förhållanden och övriga omständigheter) avvisar reklamationen bör kontohavaren upplysas om möjligheten att få frågan om betalningsansvar prövad hos Allmänna reklamationsnämnden eller hos allmän domstol.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare..

Jämför räntor på privatlån & bolån

Jämför räntor på företagslån

Det är gratis att använda tjänsterna för att jämföra räntor hos både Compricer och Lendo.

Lämna en kommentar