Områdesbestämmelser

Utanför detaljplaneområde kan kommunen besluta om områdesbestämmelser. Dessa reglerar normalt endast enstaka frågor, som till exempel bebyggelsens utformning och vilka åtgärder som kräver bygglov.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Områdesbestämmelser ger ingen rätt att bygga

Områdesbestämmelser ger ingen rätt att bygga, utan möjligheten att bygga avgörs efter lämplighetsprövning när du har skickat in en ansökan om bygglov till din kommun. Områdesbestämmelser är bindande för bygglovsprövningen.

Bevara värdefulla miljöer

Det är bara för begränsade områden som inte omfattas av en detaljplan som områdesbestämmelser kan antas. Avsikten är att säkerställa syften i kommunens översiktsplan eller säkerställa riksintressen. Områdesbestämmelser kan också användas för att till exempel skydda eller bevara byggnader eller värdefulla miljöer.

Områdesbestämmelser kan reglera bland annat:

  • Vilka åtgärder som kräver bygglov
  • Grunddragen för användningen av mark- och vattenområden, bebyggelse och kommunikationer
  • Största tillåtna byggnads- eller bruksarean för fritidshus och storlek på tomter till sådana hus
  • Användning och utformning av allmänna platser och skydd för sådana platser

Det går inte att reglera byggandets omfattning så som byggnadshöjd och våningsantal. I plan- och bygglagen anges vad som får regleras med områdesbestämmelser.

Källa: Boverket, Feb. 2012

Lämna en kommentar