Pensionsgrundande inkomst (PGI)

Skatteverket beslutar varje år om din pensionsgrundande inkomst (PGI). För de allra flesta i Sverige bestäms PGI utifrån uppgifterna i inkomstdeklarationen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Har du haft utlandsinkomster och omfattas av svensk socialförsäkring, men inte ska beskattas för inkomsten i Sverige, bestäms PGI med ledning av den särskilda kontrolluppgift som arbetsgivaren lämnar. Det är därför viktigt att din arbetsgivare lämnar kontrolluppgift även om du inte ska betala skatt i Sverige.

Också för dig som betalar särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) bestäms PGI utifrån kontrolluppgiften från arbetsgivaren.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Skatteverket skickar vidare uppgiften om din PGI till Pensionsmyndigheten och uppgiften kommer att ligga till grund för din framtida pension. Om det finns något fel i uppgiften kan det få betydelse för din pension livet ut. Det är därför viktigt att du kontrollerar att Skatteverket har beräknat din PGI rätt. Den beslutade pensionsgrundande inkomsten framgår av ditt besked om slutlig skatt som du får av Skatteverket.

Vilka inkomster är pensionsgrundande?

PGI beräknas på alla inkomster från arbete, oavsett om du får inkomsten från anställning eller som egen företagare. PGI beräknas på arbetsinkomster även för år efter att man fyllt 65 år. Om du är född 1937 eller tidigare beräknas dock inte någon PGI. PGI beräknas på:

Inkomst av anställning, t.ex.

 • lön
 • skattepliktiga förmåner, t.ex. fri bil, fri kost, fri bostad
 • ersättningar för tillfälliga arbeten
 • arvoden som du kan få som ledamot i föreningar, styrelser, nämnder m.m.

Inkomst av annat förvärvsarbete, d.v.s. inkomst från aktivt bedriven närings-verksamhet som du redovisat i inkomstdeklarationen

Inkomster från socialförsäkringen som är till för att ersätta uteblivna löneinkomster, t.ex.

 • sjukpenning
 • föräldrapenning
 • inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning

Arbetslöshetsersättning från A-kassa.

Vilka inkomster är inte pensionsgrundande?

För att PGI ska beräknas måste inkomsterna sammanlagt uppgå till minst 42,3 procent av det prisbasbelopp som gäller för året.

Du får inte PGI på inkomster under 1 000 kronor från en och samma utbetalare under året.

Du får du inte PGI på kostnadsersättningar från arbetsgivaren. Det gäller om du får särskilda kostnadsersättningar för de utgifter du har i arbetet och som du ska ta upp i din deklaration som inkomst. PGI beräknas inte heller på sådana kostnadsersättningar som du inte behöver ta upp i deklarationen, t.ex. bilersättning vid tjänsteresor med egen bil och traktamenten vid tjänsteresor med övernattning. Om ersättningen överstiger de schablonbelopp som finns får du PGI på den överskjutande delen.

Idrottsutövare får inte PGI beräknad på inkomster från en idrottsförening som understiger ett halvt prisbasbelopp. Om idrottsinkomsten är ett halvt prisbasbelopp eller mer blir hela inkomsten pensionsgrundande.

Andra inkomster än sådana som du fått på grund av förvärvsarbete är inte pensionsgrundande. PGI beräknas alltså inte på:

 • kapitalinkomster, t.ex. räntor, utdelningar och vinster vid försäljning av aktier, villor och bostadsrätter
 • pension, gäller såväl allmän som privat pension
 • inkomst från privata pensionsförsäkringar
 • pension som betalas ut av en tidigare arbetsgivare
 • försörjningsstöd (socialbidrag)

Kostnader som påverkar PGI-beräkningen

Om du har gjort avdrag för kostnader i arbetet, dvs. för övriga utgifter (ruta 06 på deklarationsblanketten) eller tjänsteresor (ruta 08), kommer din PGI att minskas med den del av kostnaderna som överstiger 5 000 kronor.

Exempel: Om kostnaderna för tjänsteresor och övriga utgifter är 25 000 kronor minskas din PGI med 20 000 kronor (25 000 – 5 000).

Kostnader som inte påverkar PGI-beräkningen

Avdrag för privata kostnader t.ex. för resor till och från arbetet (ruta 01 på deklarationsblanketten) eller för dubbel bosättning (ruta 09) påverkar inte PGI‑beräkningen.

Hela inkomsten är inte pensionsgrundande

Det finns en övre gräns för hur hög PGI du kan få per år (inkomsttak). PGI beräknas alltså inte på inkomster som överstiger inkomsttaket. Inkomsttaket är 7,5 inkomstbasbelopp. Eftersom PGI ska beräknas på inkomsten efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften innebär det i praktiken att inkomsttaket uppgår till 8,07 inkomstbasbelopp.

När Skatteverket beräknar din PGI görs ett avdrag för den allmänna pensionsavgiften som är 7 procent av inkomsten. Det innebär att du får PGI på 93 procent av din inkomst upp till inkomsttaket.

Vad gäller vid arbete utomlands

Huvudregeln är att man får PGI på inkomster från arbete i Sverige. Men du kan i vissa fall få PGI på dina inkomster även när du arbetar utomlands. Om du sänds ut av din arbetsgivare för arbete utomlands under en begränsas tid, i de flesta fall högst ett år, får du behålla rätten till PGI på din lön. Du bör kontakta Försäkringskassan för att få närmare besked om och i så fall hur länge du kan få PGI på lönen under utlandsarbetet.

PGI för dig som bor utomlands

Personer som är bosatta utomlands får också PGI på de inkomster de har för arbete i Sverige. Om du får lön eller annan ersättning för arbete från en arbetsgivare eller uppdragsgivare i Sverige ska PGI i regel beräknas även om arbetet är mycket kortvarigt. I vissa fall kan du omfattas av ditt hemlands pensionssystem. PGI ska då inte beräknas. Du kan styrka din tillhörighet till det egna landets system med intyg från hemlandets myndigheter.

Egenföretagare

Egenföretagares PGI beräknas på samma inkomst som inkomstskatten beräknas på, dvs. på resultatet i näringsverksamheten med tillägg för sjukpenning.


Källa: Skatteverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar