Radon

Nu är hösten här och det är dags att mäta radon. Radonhalten i villor och radhus ska mätas under eldningssäsongen (oktober till och med april) för att få ett säkert resultat. Resultatet av mätningen visar om det är nödvändigt att sanera ditt hus. Du kan få upp till 15 000 kronor i statligt bidrag för radonsanering.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Dags att mäta radon

Radon är en radioaktiv gas som både är osynlig och luktfri. Radon finns i vissa äldre byggmaterial och i marken. Radon bildas när det radioaktiva grundämnet radium-226 sönderfaller. Radon fastnar i damm som vi andas in och då kan radon komma in i lungorna och på sikt kan detta orsaka lungcancer.

Ju längre tid du tillbringar i radonhus och högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. Störst är risken för de som röker och vistas i radonrik luft. Det uppskattas att 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av radon i bostaden.

Var finns radon?

Radon i luften kommer från marken, vattnet eller byggmaterial. Radon finns också i byggstenarna blå lättbetong som användes från 1920-talet till 1970-talet när hus byggdes. Uppskattningsvis finns närmre 280 000 bostäder i Sverige som har förhöjda halter av radon i inomhusluften.

Du bör mäta radonhalten:

  • Vid husköp.
  • Vid ny-, om- och tillbyggnad av småhus.
  • Om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blå lättbetong.
  • Vid förändring av ventilation eller uppvärmningssystem.

Gränsvärden

Det finns en gräns för hur mycket radon, utryckt i radongashalt, det får finnas i luften i ett hus. Gränsen är att halten ska vara under 200 Becquerel per kubikmeter ,Bq/m3 Du kan mäta om du har för mycket radon i ditt hus eller i ditt dricksvatten. Då ska du kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun. Om ditt mätresultat visar förhöjda halter av radon bör du utföra radonsänkande åtgärder ditt hus. Din kommun har oftast en bra överblick över konsulter som kan hjälpa dig.

Åtgärder som kan utföras:

  • Tätning av sprickor och läckor från värmerör, golvbrunnar, golvluckor.
  • Installation av från- och tillluftsfläktar med värmeåtervinning.
  • Öka tilluft vid frånluftsfläkt eller självdrag.
  • Installation av radonbrunn.
  • Installation av tilluftsfläktar i källarvägg.

Källa: Boverket, Feb 2012

Lämna en kommentar