Skada på MC – brand

Brandförsäkringen, som ingår i mc:ns halv- och helförsäkring, betalar ersättning om mc:n skadas av brand, åsknedslag och explosion. Den ersätter också skada på elektriska kablar genom kortslutning och följdskador på elektriska komponenter.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Brand

Brand, åskslag, explosion samt kortslutning

Aktsamhetskrav

I försäkringsvillkoret finns aktsamhetskrav som du måste följa. Om du bryter mot ett aktsamhetskrav kan det innebära att du får mindre ersättning eller i mycket allvarliga fall blir helt utan ersättning.

Självrisk

Självrisken, d v s den del av reparationen som du måste betala själv, varierar men är vanligen 1 000 – 1 500 kr.

Ersättningsform

Försäkringsbolaget har rätt att anvisa reparatör samt avgöra om mc:n ska repareras, ersättas med likvärdigt fordon eller om fordonet ska ersättas kontant.

Värdering

Vid kontantersättning är det fordonets marknadsvärde som skall betalas. Om du är oense med försäkringsbolaget om fordonets värde bör du göra en egen marknadsundersökning och visa resultatet för försäkringsbolaget. Om ni ändå inte kan komma överens kan du eller försäkringsbolaget kalla in en fristående värderingsman som vanligen är förordnad av svensk handelskammare. Hur kostnaden för värderingen ska fördelas mellan dig och försäkringsbolaget framgår i försäkringsvillkoren.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar