Skada på MC – vagnskada

Trafikolycka, annan yttre händelse samt skadegörelse
Vagnskadeförsäkring, som enbart ingår i mc:ns helförsäkring, betalar ersättning för skador på den egna mc:n vid trafikolycka, annan yttre händelse och uppsåtlig skadegörelse. Med trafikolycka avses tex kollision och omkullkörning. Med annan yttre händelse avses t ex att ett träd blåser omkull över mc:n.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Vagnskada

Vad försäkringen inte gäller för
Försäkringen gäller inte för skada på del med konstruktionsfel eller skada genom rost.

Aktsamhetskrav
I försäkringsvillkoret finns aktsamhetskrav som du måste följa. Om du bryter mot ett aktsamhetskrav kan det innebära att du får mindre ersättning eller i mycket allvarliga fall blir helt utan ersättning. Exempel på aktsamhetskrav är att mc:n inte får användas när den har körförbud.

Självrisk
Självrisken, d v s den del av reparationen som du måste betala själv, varierar men är ofta 3 000 – 6 000 kr. Hos vissa försäkringsbolag kan du välja en högre självrisk för att sänka premien.

Ersättningsform
Försäkringsbolaget har rätt att anvisa reparatör samt avgöra om bilen ska repareras, ersättas med likvärdigt fordon eller om fordonet ska ersättas kontant.

Värdering
Vid kontantersättning är det fordonets marknadsvärde som skall betalas. Om du är oense med försäkringsbolaget om fordonets värde bör du göra en egen marknadsundersökning och visa resultatet för försäkringsbolaget. Om ni ändå inte kan komma överens kan du eller försäkringsbolaget kalla in en fristående värderingsman som vanligen är förordnad av svensk handelskammare. Hur kostnaden för värderingen ska fördelas mellan dig och försäkringsbolaget framgår i försäkringsvillkoren.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar