Skada på moped – brand

Brand, åskslag, explosion samt kortslutning
Brandförsäkringen, som ingår i mopedens halv- och helförsäkring, betalar ersättning om mopeden skadas av brand, åsknedslag och explosion. Den ersätter också skada på elektriska kablar genom kortslutning och följdskador på elektriska komponenter.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Brand

Aktsamhetskrav
I försäkringsvillkoret finns aktsamhetskrav som du måste följa. Om du bryter mot ett aktsamhetskrav kan det innebära att du får mindre ersättning eller i mycket allvarliga fall blir helt utan ersättning.

Självrisk
Självrisken, d v s den del av reparationen som du måste betala själv, varierar men är vanligen 1 000 – 2 000 kr,

Ersättningsform
Försäkringsbolaget har rätt att anvisa reparatör samt avgöra om mopeden ska repareras, ersättas med likvärdigt fordon eller om fordonet ska ersättas kontant.

Värdering
Vid kontantersättning är det fordonets marknadsvärde som skall betalas. Om du är oense med försäkringsbolaget om fordonets värde bör du göra en egen marknadsundersökning och visa resultatet för försäkringsbolaget. Om ni ändå inte kan komma överens kan du eller försäkringsbolaget kalla in en fristående värderingsman som vanligen är förordnad av svensk handelskammare. Hur kostnaden för värderingen ska fördelas mellan dig och försäkringsbolaget framgår i försäkringsvillkoren.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar