Skadestånd

Har någon uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat dig en skada har du rätt till skadestånd. Tanken med skadestånd är att du ska hamna i samma ekonomiska situation, som om skadan inte hade inträffat.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Skadestånd

I skadeståndslagen finns regler för hur skadeståndet ska beräknas. Det finns även skadeståndsregler i vissa speciallagar, till exempel trafikskadelagen, och då gäller dessa regler istället för skadeståndslagens.

Det är den som begär skadestånd som har bevisbördan för att någon annan, uppsåtligen eller av vårdslöshet, har orsakat skadan.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Har den som orsakat skadan en ansvarsförsäkring kan det bli hans/hennes försäkringsbolag som utreder om du har rätt till, och betalar ut, skadestånds-ersättning.

Skadestånd – Bank

Har du drabbats av en ekonomisk skada som någon annan än du själv orsakat, kan du ha rätt till skadestånd.

Tanken med skadestånd är att den som har drabbats av en ekonomisk skada, på grund av att någon annan har varit vårdslös eller oaktsam, i princip ska försättas i samma läge som innan skadan inträffade.

Lagregler

Förutom i skadeståndslagen hittar du regler skadeståndsregler i många andra lagar. Om det finns särskilda skadeståndsregler i andra lagar, så tar de reglerna över och gäller istället för skadeståndslagen – detta kallas att skadeståndslagen är dispositiv.

På det finansiella området finns det flera lagar med särskilda skadeståndsregler. Till exempel lagen om finansiell rådgivning, som innehåller regler om ansvar för vårdslös rådgivning. Ett annat exempel är inkassolagen, som innehåller regler om någon tillfogats skada på grund av otillbörlig inkassoåtgärd.

Att skadeståndslagen är dispositiv innebär att det är tillåtet att avtala bort det som står i lagen.

Avtalsvillkor

I och med att skadeståndslagen är dispositiv, är det också tillåtet att genom ett avtal avtala bort det som står i lagen. Avtalsvillkor som reglerar skadestånd är vanliga och finns i de flesta avtal om finansiella tjänster. I de avtal du skriver under till exempel då du öppnar ett bankkonto, använder Internettjänster eller köper och säljer värdepapper, finns nästan alltid friskrivningsklausuler, där banken friskriver sig från skadeståndsansvar för vissa situationer. En vanlig friskrivningsklausul är att banken friskriver sig från skadeståndsansvar om den har varit ”normalt aktsam”.

Om banken skulle friskriva sig från allt ansvar för skador som den har förorsakat en kund, kan en sådan friskrivningsklausul bedömas som oskälig och ogiltigförklaras.

Oaktsamhet

För att du ska ha rätt till skadestånd av till exempel en bank, ett fondbolag eller ett värdepappersbolag, ska den som har orsakat dig skadan ha varit oaktsam eller vårdslös.

Vad som är oaktsamt eller vårdslöst måste bedömas i varje enskilt fall – det görs en så kallad aktsamhetsbedömning. Det utreds om personen eller företaget borde ha agerat på något annat sätt och om det finns lagregler eller föreskrifter som anger hur företaget skulle ha agerat i den aktuella situationen. Det kan också finnas ett avtal mellan den som orsakat skadan och den som drabbats som måste vägas in i bedömningen. Har någon orsakat en skada med avsikt, det vill säga med uppsåt, kan det naturligtvis också bli aktuellt med skadestånd.

Hur beräknas skadeståndet?

I princip beräknas ett skadestånd så att den som har drabbats av en skada ska försättas i samma ekonomiska situation som om skadan inte hade inträffat. Har en kund exempelvis råkat ut för vårdslös (oaktsam) rådgivning i samband med en värdepappersaffär, ska företaget ersätta den eventuella förlust kunden har lidit på grund av rådgivarens vårdslöshet. Har den drabbade själv medverkat till att förlusten uppkommit eller har han/hon haft möjlighet att begränsa skadan men ändå inte gjort det, kan skadeståndsbeloppet sänkas.

Till vem riktar jag mitt skadeståndskrav?

I första hand vänder du dig till den som du anser har orsakat skadan. En arbetsgivare har alltid ett ansvar för de anställdas agerande i tjänsten, detta kallas principalansvar. Skulle du exempelvis ha råkat ut för vårdslös rådgivning, är det alltså det finansiella företaget som blir skadeståndsskyldigt, inte den enskilde rådgivaren.

Om du framställer ett krav på skadestånd som företaget avböjer, har de flesta finansiella företag en så kallad klagomålsansvarig dit du kan vända dig. Det är vanligt att företaget lämnar ärendet till det försäkringsbolag där de har sin ansvarsförsäkring. Det är sedan försäkringsbolaget som utreder om du har rätt till skadestånd eller inte.

Skulle det bli en tvist mellan dig och företaget, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för en kostnadsfri prövning. Även Konsumentombudsmannen (KO), som finns på Konsumentverket, kan i vissa fall företräda en konsument mot ett företag vid en tvist. I sista hand kan du även vända dig till allmän domstol.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar